· Amelia Andersdotter

Svenskt förslag om ny utlänningsdatalag

Den 7 december lade regeringen ett förslag om en ny utlänningsdatalag. Dataskydd.net har inte gått igenom förslaget i detalj, men preliminärt verkar regeringen ha föredragit en mindre flexibel lagstiftning över bättre transparens mot privatpersoner (till exempel mer preskriptiva regler för sökbegränsningar, men avsaknad av möjligheter för privatpersoner att granska efterlevnaden av densamma i kombination med bättre datadelningsmöjligheter utan föregående information till privatpersonen).

Dataskydd.net ifrågasatte metoden att detaljreglera för att uppnå ett bättre dataskydd i sitt remissyttrande, som lämnades in i september 2015.

I övrigt verkar regeringen inte i samma utsträckning som inför propositionen om den nya domstolsdatalagen ha åsidosatt Datainspektionens...

· Anders Jensen-Urstad

Dataskydd.net får stöd från Internetfonden

Dataskydd.net:s "Dataskydd på webben för offentlig sektor" är ett av elva projekt som får stöd från Internetfondens höstutlysning. Projektet handlar om att hjälpa olika aktörer i samhället att bygga webbplatser på ett sådant sätt att individers rätt till dataskydd upprätthålls. Målet är att göra webbplatser inom svensk offentlig sektor bättre ur dataskyddssynvinkel, och i förlängningen främja den allmänna medvetenheten om dataskydd inom webbutveckling.

Vi ska under 2016 skapa och tillhandahålla ett verktyg som kan användas för att enkelt utvärdera webbplatser ur dataskyddssynvinkel och föreslå åtgärder. Med hjälp av verktyget ska vi sedan även skapa en interaktiv karta där tjänstemän och medborgare kan undersöka läget i sin egen kommun eller hitta andra kommuner att inspireras...

· Amelia Andersdotter

Dataskyddsförhandlingarna i EU: de är klara!

UPPDATERING: Den konsoliderade versionen av de färdigförhandlade dokumenten från 15 december 2015 ska gå att återfinna på den här länken.

Sent på kvällen den 15 december skrev representanter för EU-parlamentet och kommissionen på Twitter att dataskyddsförhandlingarna i EU är klara. Både dataskyddsförordningen, som rör alla utom polisen, och dataskyddsdirektivet, som inte rör någon förutom polisen, är färdigförhandlade och behöver nu bara formellt godkännas av EU-parlamentet och ministerrådet för att bli europeisk lag.

Dataskydd.net har haft tillgång till den version av lagtexten som producerades efter...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:66 - E-delegationens slutbetänkande

Dataskydd.net reagerar kraftigast på "[d]en svenska förvaltningspolitiken identifierade tidigt att det inte ska vara medborgares och företagares uppgift att veta hur den offentliga sektorn är organiserad." (SOU 2015:66, s. 113)

De som fattar beslut om och arbetar inom förvaltningen är lika mycket medborgare och privatpersoner som de som vänder sig till förvaltningen. Om organisationen för den offentliga sektorn därför inte är begriplig och transparent för privatpersoner, så är den alltså sannolikt inte heller begriplig eller transparent för de som jobbar inom och fattar beslut om förvaltningen. Informationsteknologi och e-förvaltning kan inte lösa problemet att den offentliga förvaltningen har en ogenomskådlig och obegriplig organisation.

Delegationens återkommande tema...

· Amelia Andersdotter

Norska Datatilsynet ryter till: specialrapport om riktad reklam

Norska Datatilsynet, en motsvarighet till Datainspektionen, har skrivit en omfattande rapport om databehandling i reklamindustrin. De har särskilt tittat på profilering och kartläggning av individer som sker bakom kulisserna, när individer rör sig i olika nätmiljöer.

Kartläggningen av kartläggarna är förhållandevis genomgående, och Datatilsynet producerar också flera rekommendationer och åtar sig att genomföra vidare handlingar för att öka transparensen i de nätbaserade reklamnätverken:

  • Förläggare (till exempel tidningar) måste ta ansvar för de tredjeparter som de tillåter verka på sina hemsidor.
  • Företag som samlar in
  • ...
· Amelia Andersdotter

Spanska högsta domstolen om tidningars roll i rätten att bli bortglömd

Dataskydd.net har tidigare framfört intressant utveckling kring rätten att bli bortglömd i och med det italienska Manni-fallet (C-398/15).

Nu sker dock utveckling av praxis även på medlemslandsnivå.

Spanska högsta domstolen hade nyligen att ta ställning till om den spanska dagstidningen El País var skyldig att inte meta-tagga artiklar om människors tidigare olägenheter på ett sådant sätt att de hamnade särskilt högt upp i webbsökningar på en privatpersons namn. Domstolen fann att så var fallet. Det är alltså inte bara Google och andra...

· Amelia Andersdotter

Polistrojaner tydliggör kontrast mellan individuell säkerhet och individuell integritet

Dagarna efter de våldsamma terrorattackerna mot Paris, valde Sveriges högsta politiska ledning att damma av förslagen om hemlig dataavläsning från 2005. Det innebär att polisen på något sätt får möjlighet att bereda sig tillgång till privatpersoners elektroniska utrustning, och på det sättet läsa av filer, chattar eller annan data som annars kan vara krypterad. I praktiken innebär det att polisen utnyttjar dataintrång för att ta sig in i system medan de körs, istället för att som idag vara begränsade till dataåtkomst bara efter beslag av hårddiskar.

Hemlig dataavläsning efterfrågades av Sten Heckschers utredning om hemliga tvångsmedel från 2012, och de senaste två eller tre åren har polisen ofta pratat med media om tillfällen då kryptering orsakar problem för dem i utredningar....

· Amelia Andersdotter

Nederländska datainspektionen instämmer med svenska Datainspektionen om wifi-övervakning

Att kartlägga människors rörelsemönster i och kring butiker med hjälpa av wifi-signalen från deras telefoner, utan att först informera privatpersonerna, strider mot lagen, säger nederländska datainspektionen CPB i ett uttalande 1 december.

CPB:s beslut liknar Datainspektionens beslut om Västerås City-samverken från juni 2015, där Datainspektionen gjorde bedömningen att man inte fick spåra människors rörelsemönster i Västerås stadskärna med hjälp av wifi-signaler.

Just nu är det två medlemsländer som beslutat att hemlig spårning av människors rörelsemönster inte är förenligt med lagstiftningen, samtidigt som danska post- och telestyrelsen istället bestämt att det är lagligt. Då EU-kommissionen precis inlett en översyn av lagstiftningen om skydd av personuppgifter och...

· Amelia Andersdotter

EU:s justitieministrar överens: vill ha ny lag om datalagring

Trots ganska stora motgångar för europeiska justitiedepartment, har EU:s justitieministrar (bland vilka Morgan Johansson och Anders Ygeman ingår) dragit slutsatsen att massövervakning, trots EU-domstolens beslut, fortfarande ska anses tillåtet.

Ministrarnas bedömning kommer efter Eurojusts, europeiska åklagarmyndighetens, granskning av vilka effekter EU-domstolens beslut om upprivning av datalagringsdirektivet har haft. De vill ha en ny,...

Sidor