2016-05

Nyhetsarkiv för maj 2016

Hur bra är din kommun på dataskydd? Se vår kommunundersökning!

Dataskydd.net har undersökt de 290 svenska kommunala webbplatserna med avseende på dataskydd för att se hur bra de tar hand om våra rättigheter att inte bli spårade i digitala miljöer. Vårt mål är att skapa transparens kring dataskyddspraktik i kommunernas webbnärvaro, och kunskap kring hur vi får en bättre dataskyddspraktik i offentlig sektor. Det visar sig nämligen att de flesta inskränkningar av rätten till privatliv som görs på kommunernas webbplatser är både billiga och enkla att åtgärda om man vill! ...

Sverige och Storbritannien godtar inte dataskyddet

Snart efter dataskyddsförordningens ikraftträdande meddelade den brittiska regeringen att den skulle göra allt i sin makt för att förordningen skulle tillämpas så flexibelt som möjligt, i bemärkelsen med så få begränsningar för hur företag och myndigheter får utöva makt över enskilda som möjligt. Svenska regeringen håller sig till den brittiska politiska linjen, och har i veckan tillsammans med tiotalet andra medlemsländer skrivit ett brev till EU-kommissionen om att dataskyddsreglerna behöver " ...

Datainspektionen med flera går vidare i förberedelserna för GDPR

Den 4 maj släppte Datainspektionen en checklista för företag och organisationer som hanterar personuppgifter och som behöver förbereda sig på att förordningen träder i kraft i maj 2018. Listan är inspirerad av brittiska datainspektionen ICO. Det mest intressanta för privatpersoner är ännu inte klarlagt: hur Datainspektionen kommer att förhålla sig till enskildas rätt till information. Dataskyddsförordningen stärker enskildas rätt att informeras om när data samlas in och på vilket sätt de samlas in. ...

EU-domstolen 2 juni: större tydlighet för dataskydd och konsumenträtt?

Förra nyhetsbrevet skrev Dataskydd.net om prisdiskriminering och dataskyddsrätt. Vid tiden för publicering av det här nyhetsbrevet har EU-domstolen ännu inte hunnit klargöra förhållandet mellan dataskydd och konsumenträtt, men en sådan möjlighet har EU-domstolen 2 juni 2016 i målet C-191/15. Den österrikiska konsumentorganisationen Verein für Konsumentinformation har dragit företaget Amazon S.A.R.L. inför rätta, eftersom Amazon med hänvisning till luxembourgsk rätt har givit österrikiska konsumenter sämre rättigheter än vad de skulle ha haft om Amazon istället följt österrikisk lag. ...

Inget Privacy Shield för dataöverföringar mellan EU och USA tills vidare

Den europeiska dataskyddslagstiftningen har ingen brist på samarbetsmekanismer för medlemsländerna och deras myndigheter, så efter svidande kritik från Artikel 29-gruppen (en samarbetsgrupp för datainspektioner etablerad genom 1995 års dataskyddsdirektiv, artikel 29) har nu Artikel 31-kommittéen (en samarbetsgrupp för medlemsländernas regeringar, etablerad genom 1995 års dataskyddsdirektiv, artikel 31) givit EU-kommissionen mer tid att förhandla om ett bättre dataöverföringsavtal med USA. Dataskydd.net har tidigare skrivit om kritiken mot EU-kommissionens förslag till beslut om nya dataöverföringsregler. ...

Dataskydd.net och DFRI lämnar in en skrivelse till utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag

Den 25 maj lämnade Dataskydd.net tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter in en skrivelse till utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag. Skrivelsen tar upp konsumenträttsliga aspekter av husrannsakansregler i Sverige, och den oundvikliga kopplingen mellan brottsbekämpande myndigheters befogenheter och den informationsmiljö som konsumenter och enskilda befinner sig i. Vi gör en skillnad mellan teknisk säkerhet och juridisk säkerhet. Att ge polisen möjlighet att manipulera IT-system eller funktioner i IT-system utan ägarens tillåtelse är en tydlig risk för systemets tekniska säkerhet. ...

Dataskydd.net kommenterar på regeringens proposition 2015/16:167 om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Den 28 april 2016 har regeringen bett riksdagen godkänna en ny lag om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet. Förberedelserna av avtalet har inte tagit i beaktande Europaparlamentets och rådets nya direktiv 2016/680 om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, som förhandlades färdigt i december 2015, och som träder i kraft under 2018. ...

Europeisk dataskyddsrätt gör det olagligt att blockera reklamblockerare?

Den brittiske dataskyddskonsulten Alexander Hanff hävdar att blockering av reklamblockerare är ett brott mot EU:s direktiv om skydd för personuppgifter i elektroniska kommunikationsnät. Direktivet ger bland annat en rätt för privatpersoner att inte bli spårade och få skadlig kod exekverad på sin egen dator. Den svenska implementationen av direktivet föregås av otydliga förarbeten som indikerar att lagstiftaren inte varit pigg på att gå emot mediaintressen. Alexander Hanffs klagomål innebär att viss utveckling i mediaindustrin, till exempel de nyss påbörjade tidningskampanjerna för att kringgå slutanvändares önskemål att inte bli spårade eller serverade med störande reklam, inte längre är laglig. ...

Prisdiskriminering och dataskydd: de hör ihop

Förra året kom norska Datatilsynet ut med en rapport om användningen av personuppgifter vid marknadsföring på internet. Dataskydd.net skrev om rapporten. Nu har den nederländske juridikforskaren Frederik Borgesius' analys av förhållandet mellan prisdiskriminering och dataskydd publicerats i den öppna akademiska databasen SSRN. Borgesius framhåller att prisdiskriminering ofta, om inte alltid, använder sig av personuppgifter för att ta reda på i vilken utsträckning och mot vem en viss form av diskriminering ska riktas, varför det i stort sett alltid krävs information till den som diskrimineras om att diskriminering pågår, vad den innebär och vilka uppgifter som ingår i diskrimineringen. ...

Amerikanska internetanvändare drar sig mer och mer för e-handel

Det amerikanska näringsdepartementet har publicerat nya resultat om tilltagande oro för dataläckor, som också visar att de som råkat ut för dataläckor i högre utsträckning än andra drar sig för att uttrycka åsikter, genomföra finansiella transaktioner och köpa saker på internet. Möjligheter för konsumenter och enskilda att få reda på om en myndighet eller ett företag har läckt deras uppgifter är större i många amerikanska delstater än i EU. Redan 2002 införde Kalifornien lagstiftning som innebär att alla som har drabbats av en dataläcka ska informeras om detta. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).