· Amelia Andersdotter

Rättspolitik och näringspolitik: Obama väger in om kryptering

Dataskydd.net har tidigare skrivit om en rättskonflikt mellan amerikanska staten och företaget Apple angående kryptering av mobiltelefoner. Nu har USA:s president Obama vägt in i diskussionen, med åsikten att Apple givetvis ska följa domstolsbeslut. Han har också sagt att det är orimligt att det inte finns några sätt för polisen att avkryptera information i telefoner, och att vi inte kan leva i ett samhälle där företag har en absolut rätt att skydda sina kunders och användares information från staten.

I amerikansk lagstiftning, och i europeisk, finns en stark rätt för enskilda att inte frivilligt lämna över bevisning till polisen som kan ligga dem till last. "You have the right to remain silent" är den ikoniska fras som de flesta av oss känner igen från TV. Bara Storbritannien...

· gunsan

Utredning inför dataskyddsförordningen får en man, ett år

Sedan några år tillbaka har regeringen tillsatt alla utredningar om dataskydd och privatliv med det förbehållet att utredningen ska begrunda hur svensk rätt kan komma att behöva utvecklas mot bakgrund av EU:s dataskyddsförslag. Dessa uppmaningar har givit litet utslag i utredningarnas resultat, och senast förra året framlades ett förslag till ny myndighetsdatalag som ligger så långt ifrån den europeiska dataskyddsrättens principer att Datainspektionen kände sig nödgade att göra "principiella invändningar" (det vill säga, grundföreställningen i utredningen är fel).

Den 25 februari beslutade regeringen att tillsätta en utredning särskilt om hur dataskyddsförordningen kan komma att påverka svensk rätt. Det är tänkt att bli en enmansutredning som på ett år ska ta ställning till i...

· gunsan

Ängslig journalistkår till attack mot integritetsstärkande åtgärder

Under våren har det kommit två förslag i Sverige som de senaste två veckorna har rönt journalistkårens uppmärksamhet. Det ena är ett förslag om att begränsa tillgängligheten för privata uppgifter om offentliganställda, till exempel hemadress, telefonnummer och personnummer. Det andra är förslag att införa brottsrubriceringen olovligt integritetsintrång samt göra webbsidor mer ansvariga för innehåll som kan hota enskilda eller uppviglar till hat mot enskilda och grupper av enskilda.

Båda förslagen innebär i princip en begränsning av offentlighetsprincipen. Undantag görs från tryckfrihetsförordningen bara i de fall då det som publicerats är brottsligt. Utan uttryckliga bestämmelser att offentliganställdas privata uppgifter inte ska lämnas ut, måste de lämnas ut.

...

· gunsan

Dataskydd.net kommenterar på regeringens förslag om informationsutbyte med USA

Den 7 mars 2016 har regeringen bett riksdagen godkänna ett avtal om
informationsutbyte med USA.

Förberedelserna av avtalet har däremot inte tagit i beaktande Europaparlamentets och rådets nya direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, som förhandlades färdigt i december 2015.

Det har inte heller tagit i beaktande EU-kommissionens paraplyavtal för transatlantiska samarbeten mellan brottsbekämpande myndigheter, som ännu inte fått godkännande av EU-parlamentet.

Det är förhastat av regeringen och riksdagen att godkänna detta avtal utan en analys av dess relation...

· gunsan

Dataskydd.net årsmöte 2016

Den 13 mars 2016 höll Dataskydd.net sitt årsmöte. De största förändringarna inför 2016 är att medlemsavgiften höjts till 200 kronor per medlem och år, samt att en ny styrelse valts. I den nya styrelsen sitter Amelia Andersdotter, Anders Jensen-Urstad och Anne Jensen-Urstad.

Läs mer:

Årsmötesprotokoll (13.03.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/arsmotesprotokoll_dataskyddnet...

Verksamhetsberättelse för 2015:

https://dataskydd.net/sites/default/files/verksamhetsberattelse_2015.pdf

Ekonomisk berättelse för 2015:

...

· gunsan

Dataskydd.net anmäler polismyndigheten till Justitieombudsmannen

Sommaren 2015 begärde Dataskydd.net ut allmänna handlingar från polismyndigheten i form av webbkakor och webbhistorik. Efter en vända i kammarrätten, som i oktober etablerade att handlingarna var allmänna och skulle lämnas ut, har polismyndigheten nu skickat över webbkakor och webbhistorik från rikspolischefens iPad. Det ursprungliga beslutet om webbkakor och webbhistorik är från 1999. Därför har Dataskydd.net anmält till JO att polismyndigheten fortfarande efter 17 år inte anpassat sin IT-infrastruktur efter de krav på offentlighet som gäller enligt lag.

En liknande begäran lämnades in till justitiedepartement och den avslogs med samma skäl som polismyndigheten först hänvisade till, att det hade krävts ”icke-rutinbetonade åtgärder” för att efterfölja begäran. Departementsbeslut...

· gunsan

Dataskydd.net har skickat inlaga till integritetsutredningen Ju 2014:09

Integritet är ett stort ämne som rör många av de frågor dataskydd.net intresserar sig för, inlagan till utredningen är av naturliga skäl ganska omfattande men här följer en mindre sammanfattning. För att läsa inlagan i sin helhet, se länk i slutet av dokumentet.

Frågan om integritetsombud

Samtidigt som den här utredningen ska undersöka om ett integritetsombud vore lämpligt så prövar en annan utredning om det behövs en samordnande myndighet för integritetsfrågor. Föregående är en bra illustration av varför Dataskydd.net förhåller sig skeptiska till ett integritetsombud, faktum är att vi redan har flera myndigheter som är ansvariga för dessa frågor och det vi behöver är att stärka t ex Datainspektionen eller Post- och telestyrelsen så att de kan utföra hela sitt uppdrag...

· gunsan

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på Ds 2016:2 om förändringar i offentlighets- och sekretesslagen

När det gäller offentligt hanterande av personuppgifter förespråkar Dataskydd.net en så kallad dataminimeringsprincip, det innebär att man ej ska samla in eller hantera mer personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt, detta i enlighet med dataskyddsförordningen. Avseende sekretesslagstiftningen innebär det att lämpligheten i offentliggörande av personuppgifter blir beroende av intentionen, om offentliggörande av personuppgifter underlättar granskning av maktutövande så är offentliggörandet lämpligt och tvärtom.

Lagförslagen i Ds2016:2 är emellertid utformade först och främst efter myndigheters specifika önskemål, principen om transparent myndighetsutövande har haft, som bäst, sekundär betydelse.
Bland de synpunkter Dataskydd.net framför gäller en den nya paragrafen (...

· gunsan

Apple och FBI i kryptokrigen 2.0: det hettar till!

Dataskydd.net har tidigare skrivit om konflikten mellan kryptering och staten vid ett flertal tillfällen. I USA har konflikten nått en ny nivå efter att Apples VD Tim Cook publicerat ett öppet brev till Apples konsumenter om konsekvenserna av att låta FBI kringgå krypteringsskydd i smarta telefoner i vissa fall. Apple menar att det inte går att begränsa FBI:s till en enskild telefon vid ett enskilt tillfälle, utan att den tekniska funktionaliteten i telefonen måste anses vara den funktionalitet som gäller för alla telefoner alltid. FBI menar att Apple har en juridisk förpliktelse att följa förelägganden från domstolar om att bevilja myndigheten tillgång.

Även i Sverige har Apples konflikt med FBI fått återverkningar. Dagens Nyheter skriver på sin ledarsida att Apple givetvis...

· gunsan

Det börjar inte så bra för Privacy Shield-avtalet om dataöverföringar

I februari månads början slog EU-kommissionen på stort med att de slutit ett nytt avtal om dataöverföringar med USA. Avtalet visade sig vara en preliminär överenskommelse utan slutgiltig text och beståendes av en samling förtroendeingivande brev från högt uppsatta tjänstemän i USA till högt uppsatta tjänstemän i EU-kommissionen. Dataskydd.net har skrivit om frågan tidigare under året.

Nu har USA tillkännagivit sitt erbjudande till EU. Massövervakning ska begränsas till sex, enligt USA, kritiska områden. Här finns en konflikt med EU-domstolens domslut, eftersom EU-domstolen menat att massövervakning inte är tillåtet.

Den teknikorienterade online-tidskriften Techdirt har också skrivit om att USA planerar att utöka verkningsområdet för den amerikanska Executive Order 12333...

Sidor