· Amelia Andersdotter

Remissyttrande över Post- och telestyrelsens "kakrekommendationer"

Dataskydd.net har tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) lämnat in ett remissyttrande över Post- och telestyrelsens nyligen föreslagna riktlinjer för efterlevandet av Lagen om elektronisk kommunikation, 6 kap. 18§ (ofta kallad "kaklagen").

Vi gör huvudsakligen tre rekommendationer:

✓ Riktlinjerna bör göra en uppdelning mellan funktionsbaserade webbkakor å ena sidan, och icke-funktionsbaserade webbkakor å andra sidan.

✓ Post- och telestyrelsen bör säkerställa att deras aktiviteter på andra områden
inte i onödan orsakar eller påbjuder användning av icke-funktionsbaserade webbkakor.

✓ Riktlinjerna bör följa den av Post- och telestyrelsen redan etablerade definitionen av samtycke, i stället för att göra en ny och egen de...

· Amelia Andersdotter

Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen av sekretessbeslut kring IT-incidentrapporter

Idag på morgonen lämnade vi in ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen angående Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) okynnesanvändning av möjligheten att sekretessklassa vissa delar av incidentrapporter som lämnats in till dem inom ramen för det statliga IT-säkerhetsarbete.

Dataskydd.net har processat mot MSB och mot andra myndigheter i fråga om IT-incidentrapporter tidigare, i både Stockholms kammarrätt och i Göteborgs kammarrätt. De bägge kammarrätterna har underligt nog olika syn på vad det så kallade raka skaderekvistet som gäller för incidentrapporter ska innebära: får MSB hemlighålla att det alls kommit in en incidentrapport som rör en viss myndighet? Och som följdfråga: får MSB, även om de lämnar ut incidentrapporter, lämna ut dessa på ett sådant...