· Amelia Andersdotter

Hudiksvall och Stenungsund tar täten bland kommunerna i webbsäkerhetsfrågor

I Dataskydd.net:s regelbundet återkommande undersökning av dataskydd på kommuners webbplatser, har Hudiksvall och Stenungsund den 30 oktober tagit täten bland de svenska kommunerna. De får betyget B på skalan A-E.

Skärmdump av webbplatsen https://dataskydd.net/kommuner med tabell sorterad efter betyg.

Hudiksvalls och Stenungsunds kommuner bidrar till förutsägbar och stark  informationssäkerhet för sina besökare på webben. Information om när man tittat efter vårdmöjligheter, dagisplatser eller söker hjälp för ekonomiska problem läcks inte till varken teleoperatörer eller reklamföretag...

· Amelia Andersdotter

Remissyttrande angående finansmarknadslagar och dataskyddsförordningen

Den 31 oktober lämnade Dataskydd.net in ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria Fi/2017/03162/FPM (puh!) som rör anpassningar av vissa lagar på finansmarknadsområdet till dataskyddsförordningen.

Våra invändningar rör bestämmelser om urvalsslagningar i vissa av Bolagsverkets register, som verkar vara ett ändamål med själva registerföringen men inte är ett uppdrag som Bolagsverket tilldelats. Dataskyddsförordningen kräver att både artikel 6 (rättslig grund) och artikel 5 (principer för databehandling) är uppfyllda, men när det gäller de av myndigheternas register som används för att gynna reklammakare, opinionsbildare och samhällsinformatörer saknas den rättsliga grunden.

Bortsett från de juridiska problemen är det också fallet att storskalig...

· Amelia Andersdotter

Skrivelse till regeringen om sekretess kring incidentrapporter

Dataskydd.net har tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) lämnat in en skrivelse till regeringen där vi kritiserar Datainspektionens förslag från i somras att belägga incidentrapporter rörandes personuppgiftsläckor med högre sekretess.

Vid ett besök hos Datainspektionen genomfört i oktober framgick det att Datainspektionen inspirerats särskilt mycket av nederländska datainspektionen Autoriteit Persoongegevens incidentrapporteringsmodell, som dock enligt nederländsk media och myndighetens egna chefer varit av begränsad nytta.

Dataskydd.net och DFRI menar nu liksom tidigare att öppenhet och insyn är förutsättningar för bättre dataskydd och bättre informationssäkerhet.

Läs hela skrivelsen här:

Skrivelse från Dataskydd.net och DFRI...

· Amelia Andersdotter

Remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag

Dataskydd.net har den 31 oktober lämnat in ett remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag till dataskyddsförordningen.

Redan för två år sedan, när domstolsdatalag infördes, påtalade vi att det skulle behövas relativt stora förändringar så fort den snart stundande EU-reformen av dataskyddet var klart. Så visar sig ha hänt: domstolsdatalag kommer numera vara uppdelad i två lagar, en som hierarkiskt underordnas sig dataskyddsförordningen, och en annan som underordnas den föreslagna nya brottsdatalag.

Domstolsdatalag blandar, i likhet med andra svenska utredningar, ihop ändamål och rättslig grund. Dessutom innehåller förslaget ett antal besvärande dubbelregleringar - alltså bestämmelser som behålls i den svenska lagstiftningen trots att motsvarande...