· Amelia Andersdotter

Remissyttrande över Datalagring, brottsbekämpning och,integritet – SOU 2017:75 (dnr Ju2017/07896/Å)

Idag lämnat Dataskydd.net in sitt remissyttrande över den nya datalagringsutredningen.

Utredningen är förvånande på de flesta sätt en utredning kan vara förvånande.

Den har en uppgiftscentrisk syn på mänskliga rättigheter som är svårförenlig med tanken om att det är människor, och inte uppgifter, som har och bör åtnjuta mänskliga rättigheter.  På grund av den uppgiftscentriska synen har utredaren  konstaterat att datalagring inte drabbar alla uppgifter, och därför är riktad på det sätt EU-domstolen begärt.

Men de mänskliga rättigheterna i EU:s stadga skyddar så klart människor, inte uppgifter. Det är människor som inte ska ges lågt skydd för sina uppgifter, och uppgifterna har inga egna rättigheter att vara skyddade. Därför ska datalagring inte drabba alla...

· Amelia Andersdotter

Lagrådsremiss av ny dataskyddslag

Den 20 december 2017 skickade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet med sitt förslag till ny dataskyddslag. Dataskydd.net har givetvis intresserat sig för remissen, då vi redan förra sommaren lämnade in ett utförligt remissyttrande med kommentarer på den underliggande utredningen av Inga-Lill Askersjö.

Dataskydd.net nämns 31 gånger, och sex eller sju gånger finner sig regeringen nödgade att specifikt peka ut att den tycker annorlunda från oss. Tyvärr har regeringen valt att avvika från Dataskydd.net:s kommentarer mestadels vid sådana tillfällen då våra kommentarer följt direkt av texten i dataskyddsförordningen, i stället för att avvika från Dataskydd.net:s kommentarer när de varit mer inriktade på åsiktsmaterial. Det är ett problem, för det kan indikera att regeringen inte...

· Amelia Andersdotter

Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag

Förra året, då utredningen med lagar som kompletterar Brottsdatalag (SOU 2017:74) släpptes, delade regeringskansliet upp remisstiden i två: en första del, bestående av alla förslag som inte rörde Säkerhetspolisen, vars dödslinje var den 24 november. Och en andra del, som bara rörde Säkerhetspolisens datalag, vars dödslinje var 8 januari 2018. Dataskydd.net har svarat på bägge.

Säkerhetspolisens datalag lider av ett specifikt problem som skiljer sig från de problem som drabbar andra brottsbekämpande myndigheters datalagar, men som är gemensamt med sådana problem man påträffar i personuppgiftsreglering i och kring Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Begreppen nationell säkerhet, rikets säkerhet, Sveriges säkerhet och allmän säkerhet är dåligt definierade och i hög...