Här kan du läsa Dataskydd.net:s remissyttranden och skrivelser.

2017-03-03: Kommentarer till Näringsdepartementet på EU-kommissionens förslag till ny eDataskyddsförordning Ladda ned (PDF);

2017-01-25: Remissyttrande över SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Ladda ned (PDF);

2016-12-16: Remissyttrande över Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning  Ladda ned (PDF);

2016-11-05: Remissyttrande för SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-23: Inlaga till utredningen om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (kommittédirektiv 2016:75) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-21: Inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (kommittédirektiv 2016:52) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-21: Inlaga till utredningen om behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (kommittédirektiv 2016:63) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-21: Inlaga till utredningen om genomförande av EU:s direktiv om skydd  av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet  (kommittédirektiv 2016:21) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-06-30: Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) skickar en skrivelse till den pågående utredningen om hemlig dataavläsning Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-06-13: Dataskydd.net lämnar en sammanställning av riksdagens handlingsmöjligheter under dataskyddsförordning. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-05-25: Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) skickar en skrivelse till den pågående utredningen om modernisering av beslag och husrannsakan Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-05-16: Dataskydd.net kommenterar på regeringens proposition 2015/16:167 om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-05-09: Dataskydd.net lämnar in remissyttrande på SOU 2016:7 om näthat Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-03-18: Inlaga till utredningen om tillsyn av den personliga integriteten Ju 2015:02 från Dataskydd.net

Ladda ned (PDF);

2016-03-12: Dataskydd.net kommenterar på regeringens förslag om informationsutbyte med USA

Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-03-01: Inlaga till integritetsutredningen Ju 2014:09 från Dataskydd.net

Ladda ned(PDF); blogginlägg.

2016-02-29: Remissyttrande Ds 2016:2 – Några frågor om offentlighet och sekretess

Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-02-26: Skrivelse till riksdagen angående lagrådsremiss om införande av ny straffsats om olovlig identitetsanvändning

Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-02-05: Inlaga till utredningen om omreglering av spelmarknaden Fi 2015:11. Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-01-18: Kommenterar på Proposition 2015/16:65 om en ny utlänningsdatalag. Skickat till Socialförsäkringsutskottet. Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-12-15: Remissyttrande på SOU 2015:66 - E-delegationens slutbetänkande Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-11-23: Remissyttrande över SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-10-20: Kommentarer till riksdagen om proposition 2015:16/28 om vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket. Skickat till Skatteutskottet, Konstitutionsutskottet, Justitieutskottet och Civilutskottet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-30: Remissyttrande över SOU 2015:73 om personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-28: Remissyttrande över Ei R2015:09 om funktionskrav på framtidens elmätare.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-15: Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:148 om en ny domstolsdatalag. Skickat till Justitieutskottet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-14: Remissyttrande över 2015:25 – En ny säkerhetsskyddslag.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-11: Remissyttrande över SOU 2015:23 – Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-08-28: Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:143 om vägtrafikregister. Skickat till Trafikutskottet, Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-08-26: Remissyttrande över SOU 2015:31 – Datalagring och integritet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.