Dataskyddsdirektivet: tidslinje

Dataskyddsdirektivet: tidslinje

Dataskyddsdirektivet (nr 680/2016) skyddar privatpersoners rätt till dataskydd, informationssäkerhet och privatliv inom de brottsbekämpande myndigheternas verksamheter. I Sverige lades våren 2017 ett förslag på Brottsdatalag, som ska implementera direktivet i svensk lagstiftningen. Eftersom det rör sig om ett EU-direktiv måste alla bestämmelser införlivas i svensk lagstiftning, som riksdagen beslutar om. Dataskyddsdirektivet är menat att göra det enklare att standardisera IT-system för polisiära myndigheter med avseende på dataskydd och datasäkerhet, men kommer också göra det enklare för privatpersoner att förstå sina rättigheter i varje medlemsland när kontakterna mellan de europeiska polismyndigheterna ständigt utökas.

EU-kommissionen lägger förslag på dataskyddsdirektiv.

25 januari 2012

Svenska regeringen tveksam

Sveriges regering finner det tveksam att kommissionens förslag om dataskyddsdirektiv för polisiära myndigheter uppfyller proportionalitetsprincipen.

Faktapromemoria till riksdagen 29 februari 2012

Datainspektionen vill tillåta strängare lagstiftning

Datainspektionen skriver att dataskyddsdirektivet för polisiära myndigheter bör tillåta strängare lagstiftning i de enskilda medlemsländerna.

Policypapper från Datainspektionen om dataskyddsdirektivet 2012 30 mars 2012

Regeringen missnöjd

Regeringen uttrycker missnöje med EU-kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för brottsbekämpande myndigheter. Menar att den kan förhindra brottsbekämpning med moderna verktyg.

Bilaga till EU-nämndens sammanträde inför RIF-mötet 6-7 december 2012 26 november 2012

Riksdagen behandlar det gamla mellanstatliga ramverksbeslutet om personuppgiftsutlämning mellan europeiska polismyndigheter. Dock inte kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för polisiära myndigheter.

Protokoll från Justitieutskottets möte 26 mars 2013

Riksdagen ställer sig positiv till regeringens förslag om ny lag som skyddar personuppgifter vid samarbete mellan polismyndigheter i EU. Observera dock att förslaget som godkänns detta datum inte har någonting att göra med kommissionens förslag till direktiv om dataskydd i polisiär verksamhet - förslaget som avhandlades 18 mars har istället att göra med ett ramverksbeslut som inrättats utan närmare granskning av Europaparlamentet och kommissionen, och som i regel skyddar personuppgifter och individers rättigheter sämre än kommissionens dataskyddsdirektiv 2012.

Betänkande från riksdagen om mellanstatligt beslut om dataskydd 18 april 2013

EU-parlamentet antar ett förstärkt förslag till nytt direktiv för personuppgiftsbehandling i polisväsendet.

EU-parlamentets textförslag till nytt dataskyddsdirektiv 12 mars 2014

EU:s ministerråd, där Sverige representeras av Morgan Johansson och Anders Ygeman, förklarar att de är redo att gå vidare till trepartsförhandlingar med EU-parlamentet. Det är ett kraftigt försvagat förslag som läggs fram, i kontrast till EU-parlamentets starka förslag från 2013.

Ministerrådets pressrelease. Data protection for police and judicial cooperation in criminal matters: Council ready for talks with EP 9 oktober 2015

EU-parlamentets kristdemokratiska grupp vill lägga nya dataskyddsdirektivet på hyllan till följd av terroristattackerna i Paris, november 2015.

Parliament Magazine: MEPs call for suspection of data protection directive talks 19 november 2015

Utredningen Brottsdatalag (SOU 2017:29) släpps.

SOU 2017:29 Brottsdatalag 5 april 2017