Utredningar och info

Utredningar och info

Våra remissvar

Här kan du läsa Dataskydd.net:s remissyttranden och skrivelser. 2018 2018-02-11: Remissyttrande över SOU 2017:80, Rättsmedicinalverkets datalag. Ladda ned (PDF) 2018-01-28: Remissyttrande över Ei R2017:08, Funktionskrav på smarta elmätare. Ladda ned (PDF); blogginlägg 2018-01-26: Remissyttrande över Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ladda ned (PDF); blogginlägg 2018-01-18: Remissyttrande över SOU 2017:75, datalagringsutredningen 2017. Ladda ned (PDF); blogginlägg 2018-01-08: Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag (SOU 2017:74, del 2). ...

Svenska utredningar om dataskydd

Det är inte så lätt att kartlägga allt som skrivits och tänkts om privatpersoners grundläggande rätt till integritet i Sverige. Dels för att det sedan 1960-talet är väldigt mycket, men också för att det är väldigt spritt. Den här sidan täcker de utredningarna som omnämns i högermarginalen. För senare utredningar och kommentarer till dessa hänvisar vi till vår sida med remissvar, inlagor och skrivelser. Ambitionen borde vara att rätten till dataskydd och till privatliv ska genomsyra all offentlig och privat verksamhet, men i praktiken avhandlar utredningarna oftare vilka undantag som måste göras från integriteten för att myndigheters, företags eller andras liv ska bli mer enkelt. ...

Europeiska utredningar om dataskydd

Dataskydd och privatliv har inte lämnats outrett av vare sig EU-kommissionen eller EU-parlamentet. Medan kommissionen kontinuerligt har gjort utredningar sedan det första direktivets antagande 1995, har EU-parlamentet gjort resolutioner, utredningar och workshops. Efter kommissionens offentliggörande av sitt förslag till Dataskyddspaket i januari 2012, har flera av parlamentets utskott gjort särskilda utredningar om dataskyddsförordning. De tar sin ansats i konkurrensfrämjande åtgärder, konsumentskydd, rättssäkerhet och europeiska människors intresse av grundläggande rättigheter. ...

FN:s utredningar om dataskydd

FN:s utredningar om dataskydd kommer i form av konventioner och särskilda rapporter, samt resolutioner. Resolutioner som bekräftar tidigare rapporter och konventioner används dessutom för att förstärka vissa aspekter av rättigheter och deras implementation. De viktigaste FN-dokumenten för rätten till privatliv är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 12 och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 17. Till dessa hör andra konventioner och överenskommelser om när och hur begränsningar av mänskliga, politiska och sociala rättigheter bör ske. ...