Våra remissvar

Våra remissvar

Här kan du läsa Dataskydd.net:s remissyttranden och skrivelser.

2018

2018-02-11: Remissyttrande över SOU 2017:80, Rättsmedicinalverkets datalag. Ladda ned (PDF)

2018-01-28: Remissyttrande över Ei R2017:08, Funktionskrav på smarta elmätare. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2018-01-26: Remissyttrande över Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2018-01-18: Remissyttrande över SOU 2017:75, datalagringsutredningen 2017. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2018-01-08: Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag (SOU 2017:74, del 2). Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017

2017-11-30: Remissyttrande över Ds 2017:54: anpassning till dataskyddsförordning på Miljödepartementets område. Ladda ned (PDF) ; blogginlägg

2017-11-24: Remissyttrande över SOU 2017:74 om lagar och förordningar som kompletterar brottsdatalag (SOU 2017:29). Ladda ned (PDF)

2017-11-04: Remissyttrande över SOU 2017:66 om dataskyddsanpassningar på Socialdepartementets verksamhetsområde. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-10-31: Remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-10-31: Remissyttrande över Fi/2017/03216/FPM om finansmarknadslagar och dataskyddsförordningen. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-10-20: Remissyttrande över Post- och telestyrelsens riktlinjer för webbkakor. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-10-11: Skrivelse till regeringen angående Datainspektionens skrivelse till regering om ökad sekretess för incidentrapporter. Ladda ned (PDF, extern sajt); blogginlägg

2017-09-15: Remissyttrande över SOU 2017:49 om dataskydd i utbildningsväsendet. Ladda ned (PDF);

2017-08-30: Remissyttrande över Ds 2017:26 om dataskydd och kreditupplysning. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-08-30: Remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd och arbetsmarknad. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-08-25: Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-08-25: Remissyttrande över SOU 2017:39 om en ny dataskyddslag. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-07-27: Remissyttrande på SOU 2017:30 om en omreglerad spelmarknad. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-07-26: Skrivelse till utredningen om dataskydd inom Försvarsmakten och på Försvarets radioanstalt (dir. 2017:42). Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-07-23: Remissyttrande på SOU 2017:36 om informationssäkerhet. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-07-11: Remissyttrande över SOU 2017:29 Brottsdatalag. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2017-06-20: Remissyttrande över SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu. Ladda ned (PDF);

2017-05-04: Remissyttrande över Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7). Ladda ned (PDF);

2017-04-26: Remissyttrande över promemorian Ju2017/02002/L4 om ett tekniskt sensorsystem hos MSB, tillsammans med DFRI. Ladda ned (PDF);

2017-03-03: Kommentarer till Näringsdepartementet på EU-kommissionens förslag till ny eDataskyddsförordning Ladda ned (PDF);

2017-01-25: Remissyttrande över SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Ladda ned (PDF);

2016

2016-12-16: Remissyttrande över Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning Ladda ned (PDF);

2016-11-05: Remissyttrande för SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-23: Inlaga till utredningen om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (kommittédirektiv 2016:75) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-21: Inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (kommittédirektiv 2016:52) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-21: Inlaga till utredningen om behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (kommittédirektiv 2016:63) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-09-21: Inlaga till utredningen om genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet (kommittédirektiv 2016:21) Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-06-30: Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) skickar en skrivelse till den pågående utredningen om hemlig dataavläsning Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-06-13: Dataskydd.net lämnar en sammanställning av riksdagens handlingsmöjligheter under dataskyddsförordning. Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-05-25: Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) skickar en skrivelse till den pågående utredningen om modernisering av beslag och husrannsakan Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-05-16: Dataskydd.net kommenterar på regeringens proposition 2015/16:167 om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-05-09: Dataskydd.net lämnar in remissyttrande på SOU 2016:7 om näthat Ladda ned (PDF); blogginlägg

2016-03-18: Inlaga till utredningen om tillsyn av den personliga integriteten Ju 2015:02 från Dataskydd.net Ladda ned (PDF);

2016-03-12: Dataskydd.net kommenterar på regeringens förslag om informationsutbyte med USA

Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-03-01: Inlaga till integritetsutredningen Ju 2014:09 från Dataskydd.net

Ladda ned(PDF); blogginlägg.

2016-02-29: Remissyttrande Ds 2016:2 – Några frågor om offentlighet och sekretess

Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-02-26: Skrivelse till riksdagen angående lagrådsremiss om införande av ny straffsats om olovlig identitetsanvändning

Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-02-05: Inlaga till utredningen om omreglering av spelmarknaden Fi 2015:11. Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2016-01-18: Kommenterar på Proposition 2015/16:65 om en ny utlänningsdatalag. Skickat till Socialförsäkringsutskottet. Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015

2015-12-15: Remissyttrande på SOU 2015:66 - E-delegationens slutbetänkande Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-11-23: Remissyttrande över SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-10-20: Kommentarer till riksdagen om proposition 2015:16/28 om vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket. Skickat till Skatteutskottet, Konstitutionsutskottet, Justitieutskottet och Civilutskottet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-30: Remissyttrande över SOU 2015:73 om personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-28: Remissyttrande över Ei R2015:09 om funktionskrav på framtidens elmätare.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-15: Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:148 om en ny domstolsdatalag. Skickat till Justitieutskottet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-14: Remissyttrande över 2015:25 – En ny säkerhetsskyddslag.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-09-11: Remissyttrande över SOU 2015:23 – Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-08-28: Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:143 om vägtrafikregister. Skickat till Trafikutskottet, Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

2015-08-26: Remissyttrande över SOU 2015:31 – Datalagring och integritet.
Ladda ned (PDF); blogginlägg.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).