Svenskt förslag på myndighetsdatalag lämnar mycket att önska

Svenskt förslag på myndighetsdatalag lämnar mycket att önska

I april 2015 släppte Justitiedepartementet en utredning om hur en ny svensk myndighetsdatalag skulle kunna se ut. Utredningen har varit en ensamutredning och specifikt är den en fortsättning på den utredning som ledde till SOU 2012:90 om överskottsinformation vid direktåtkomst. SOU 2012:90 kom fram till att det fanns brister med det nuvarande svenska regelverket - bland annat att det är splittrande och föråldrat - eller "svåröverskådligt" och "rörigt" som Dataskydd.NET skulle uttrycka det.

SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag har fått i uppdrag att försöka få svenskt förvaltningsväsende mer förenligt med den europeiska dataskyddslagstiftningen. Med detta misslyckas man emellertid: hela utredningen är utförd med och för myndigheter och förvaltning. Till skillnad från den europeiska lagstiftningen, som har tydliga principer om individens roll och rättigheter i grunden, är det nya lagförslaget tydligt till myndigheternas och förvaltningens fördel.

Individer har ingen rätt att veta vem de påverkas av eller hur. Myndigheterna får själva bestämma hur de ska samla in personuppgifter och individer får inte klaga. Regeringen ska fortsatt vara ansvarig för att detaljreglera varje verksamhet - det vill säga den brist som ledde fram till det nuvarande oöverskådliga regelverket - och individer har få eller inga möjligheter att påverka hur dessa beslut går till.

Dataskydd.NET utarbetar ändringsförslag i enlighet med EU:s förslag till dataskyddsförordning, som kan hjälpa förvaltningsväsendet sätta medborgaren i centrum men också hjälpa privatpersoner att få en bättre relation till sin förvaltning. Att vi har möjlighet att veta hur förvaltningen fungerar, vilka beslut den fattar om oss, och att vi får klaga och invända när vi upplever oss orättvist behandlade är en grundpelare i demokratin. Det är anmärkningsvärt att en utredning som specifikt haft som målsättning att tillnärma sig den europeiska lagstiftningen misslyckas omdefiniera medborgarens roll som korkad och utsatt för IT-system, till delaktig och inflytelserik.

Läs mer:

SOU 2015:39, Myndighetsdatalag (08.04.2015):

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).