Tele2 vs PTS: kammarrättens fråga om datalagring nu tillgänglig på EU-domstolens hemsida

Tele2 vs PTS: kammarrättens fråga om datalagring nu tillgänglig på EU-domstolens hemsida

Efter en längre tids väntan har EU-domstolen nu publicerat de frågor som Kammarrätten i Stockholm skickade vidare till Luxembourg för förhandsavgörande. Frågorna lyder:

"Är en generell skyldighet att lagra trafikuppgifter som omfattar samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller undantag utifrån syftet att bekämpa brott (så som beskrivs [i begäran om förhandsavgörande…]) förenlig med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG med beaktande av artiklarna 7, 8 och 52.1 i stadgan?

Om svaret på fråga 1 är nej, kan lagringen ändå vara tillåten

a)    om de nationella myndigheternas tillgång till de uppgifter som lagras är fastställd så som […beskrivs i begäran om förhandsavgörande], och

b)    om kraven på säkerhet regleras så som […beskrivs i begäran om förhandsavgörande], samt då

c)    samtliga aktuella uppgifter ska lagras i sex månader räknat från den dag kommunikationen avslutades och därefter utplånas så som […beskrivs i begäran om förhandsavgörande]?"

Kammarrätten verkar ha bifogat åtminstone 31 punkters förtydligande av sin förfrågan, som dock inte är publicerade i EU-domstolens databas Curia (än). Tyvärr verkar det utifrån frågeställningarna som att varken Tele2 eller Post- och telestyrelsen ha lyft frågan om utlämning av trafikuppgifter utan föregående domstolsbeslut så som krävs i inhämtningslagen. Eventuellt ryms dock problemet med inhämtningslagen (som föreslogs utökas i omfång kraftigt senast 31 mars i år, av regeringens särskilda utredare Sten Heckscher) under fråga 1(a).

Förhoppningsvis kommer flera regeringar att hjälpa EU-domstolen förtydliga frågeställningarna under domstolens arbete med frågorna.

Läs mer:

Mål C-203/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm (Sverige) den 4 maj 2015 – Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165124&pa...

Tele2, Tele2 på DN Debatt: Myndigheters frågor om sök i våra system skenar – stoppa massövervakningen (04.05.2015):

http://om.tele2.se/nyheter/tele2-pa-dn-debatt-myndigheters-fragor-om-sok...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).