Dataskydd.net lämnar remissyttrande på Ei R2015:09 om funktionskrav på framtidens elmätare

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på Ei R2015:09 om funktionskrav på framtidens elmätare

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande på Energimarknadsinspektionens rapport om funktionskrav på framtidens elmätare, med tillhörande lagförslag.

Dataskydd.net är kritiska mot att Energimarknadsinspektionen framhärdar i integritetskränkande, och ofta tvingande, åtgärder mot slutkonsumenter i syfte att uppnå målsättningar som Energimarknadsinspektionens egna rapporter säger inte går att uppnå med den metod inspektionen har valt. En rapport som inspektionen själv har beställt kallar inspektionens förhoppningar på resultat "naiv".

Energimarknadsinspektionen har varken tagit dataskyddsfrågor eller säkerhetsfrågor på allvar. Detta är särskilt allvarligt då samhällets kris-, försvars- och polismyndigheter i ökande utsträckning tar över viktiga marknadsfunktioner, så som lansering och försäljning av bra och säkra produkter till konsumenter, från företag.

  • Det enda stödet som anförs för att smarta elmätare idag har bra säkerhetsfunktioner är att tillverkare och försäljare av smarta elmätare upplever att de har byggt in säkerhetsfunktioner.
  • Påvisad brist på anledningar för konsumenter att anpassa sig efter elnätet tas som intäkt för att övervaka konsumenters elkonsumtion ännu mer - och delge konsumenterna själva resultatet så att de kan begrunda sig dåliga anpassning till samhällets behov.
  • Den privatlivskränkande granulariteten i mätningarna som Energimarknadsinspektionen driver på är inte lämpliga för att uppnå energibesparingar. Däremot möjliggör de inträngande övervakning av vilka apparater i hushållet som används vid vilka tider - både av parter utanför hushållet och mellan parter i hushållet.

Särskilt den sista punkten innebär dels en maktförskjutning över individens beteende i det egna hushållet till någonstans utanför hushållet, men innebär också att maktrelationer inuti hushållet förskjuts vilket kan skapa onödiga extra friktioner mellan individerna i ett hushåll.

För att det statliga systemet med expertmyndigheter ska fungera, måste expertmyndigheterna ge korrekt information om åtgärder till lagstiftarna istället för att påskynda projekt som visat sig inte hjälpa lagstiftaren uppnå sina mål (i det här fallet energibesparing). Det är ännu viktigare att expertmyndigheterna inte framställer grundläggande mänskliga rättigheter, som hemfrid, privatlivets sfär och dataskydd, som sidospår och eftertankar. Dataskydd.net föreslår att Energimarknadsinspektionen börjar verka i denna anda.

Dataskydd.net föreslår att man använder en marknadsanpassad modell för smarta elmätare i Sverige, på samma sätt som man har gjort i Tyskland. Då kan elföretagen marknadsföra smarta elmätare, och konsumenter själva göra valet om de vill utsätta sig för den granulära övervakning som smarta elmätare möjliggör.

Dataskydd.net föreslår naturligtvis också att expertmyndigheterna inte bortser från resultat av studier de beställt.

Läs mer:

Energimarknadsinspektionens rapport: Funktionskrav på framtidens el:

http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Publikationer/Rapporter-och-...

Dataskydd.net:s remissyttrande på Ei R2015:09 om funktionskrav på framtidens elmätare:

https://dataskydd.net/sites/default/files/ei201509_dataskyddnet_remissyt...

Broberg, Thomas. Brännlund, Runar. Kazukauskas, Andrius. Persson, Lars. Vesterberg, Matthias, ”En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?” Umeå universitet, augusti 2014. Rapport beställd av Energimarknadsinspektionen:

http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/R...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).