OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:66 - E-delegationens slutbetänkande

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:66 - E-delegationens slutbetänkande

Dataskydd.net reagerar kraftigast på "[d]en svenska förvaltningspolitiken identifierade tidigt att det inte ska vara medborgares och företagares uppgift att veta hur den offentliga sektorn är organiserad." (SOU 2015:66, s. 113)

De som fattar beslut om och arbetar inom förvaltningen är lika mycket medborgare och privatpersoner som de som vänder sig till förvaltningen. Om organisationen för den offentliga sektorn därför inte är begriplig och transparent för privatpersoner, så är den alltså sannolikt inte heller begriplig eller transparent för de som jobbar inom och fattar beslut om förvaltningen. Informationsteknologi och e-förvaltning kan inte lösa problemet att den offentliga förvaltningen har en ogenomskådlig och obegriplig organisation.

Delegationens återkommande tema är att ”förenkla för privatpersoner”, men privatpersoner är frånvarande i utredningens grundmaterial. Delegationen gör från och med sitt första betänkande från många påståenden om vad medborgare önskar sig (”kundorientering, enkelhet, tidsbesparing och tillgänglighet i sina kontakter med förvaltningen”) men dessa önskemål är inte uppbackade av någon undersökning. Det är orimligt att tro att någon vill ha kundfientlig, svår, tidsödande och otillgänglig e-förvaltning. Om påståenden om inte överlever ett motsatsperspektiv är de sannolikt plattityder.

Delegationens ledamöter har i stort sett uteslutande varit myndighetschefer. E-delegationen redovisar att den konsulterat med projektledare och experter från befintliga e-förvaltningsprojekt. Representationen för det näringsliv som för närvarande står i kontakt med förvaltningen och förvaltningen dominerar i delegationen. Ingen organisation som jobbar för individens eget intresse (t ex människorättsgrupper, intressegrupper för digitala rättigheter, konsumentskyddsgrupper, osv) har ingått i expertgrupperna. Partipolitisk och parlamentarisk representation av medborgarnas intressen har också utgått.

I kommittéedirektiven står att läsa att ”[m]edborgare ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service på ett enkelt sätt.” Dataskydd.net har av slutrapporten och av E-delegationens verk i övrigt fått intrycket av att ”rättigheten” som ska ”utövas” är rättigheten att få vara kund hos en e-tjänstleverantör. I de flesta fall är dock medborgarens kundrelation till myndigheter och förvaltningen en plikt snarare än ett val. Därför behöver dessa relationer tilldelas en annan sorts uppmärksamhet än vad man tilldelar vanliga konsumentrelationer. Med ”annan sort” menar Dataskydd.net inte bara ”mer”, utan ”av ett annat slag”.

De rättigheter till privatliv och dataskydd som kodifieras i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, Europarådets konvention om dataskydd från 1981 och EU:s stadga för grundläggande mänskliga rättigheter har tillkommit för att skydda individens rätt att utöva inflytande och förstå inflytande över individens egna identiteten. De är abstrakta rättigheter som tar sikte på att skydda inte bara den som individen för närvarande är, utan också den som individen kan tänkas vilja eller komma att bli. De är alltså tänkta att garantera individens möjlighet att delta på ett fullgott sätt i det demokratiska samhället genom att ge individen självbestämmande.

För att medborgare ska kunna utöva en abstrakt rättighet, och respektera andras abstrakta rättigheter, behöver de kunna förstå och utöva dels den egna rättigheten, dels ges ramverk inom vilken de kan hjälpa andra att göra detta.

Dataskydd.net anser att möjligheterna att tillgodose ett starkt skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna i förvaltningens arbete bör styra förvaltningspolitiken.

Dataskydd.net vill också särskilt tacka Anders Lindbäck för hjälp med yttrandets disposition, och Marcus Fridholm för den fantastiska illustrationen av en obegriplig och ogenomskådlig förvaltning.

Läs mer:

E-delegationens betänkanden:

http://www.edelegationen.se/Publikationer/Betankanden/

Dataskydd.NET:s remissyttrande:

https://dataskydd.net/sites/default/files/n2015_5090_ef_dataskydd_net_re...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).