OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskyddsförhandlingarna i EU: de är klara!

Dataskyddsförhandlingarna i EU: de är klara!

UPPDATERING: Den konsoliderade versionen av de färdigförhandlade dokumenten från 15 december 2015 ska gå att återfinna på den här länken.

Sent på kvällen den 15 december skrev representanter för EU-parlamentet och kommissionen på Twitter att dataskyddsförhandlingarna i EU är klara. Både dataskyddsförordningen, som rör alla utom polisen, och dataskyddsdirektivet, som inte rör någon förutom polisen, är färdigförhandlade och behöver nu bara formellt godkännas av EU-parlamentet och ministerrådet för att bli europeisk lag.

Dataskydd.net har haft tillgång till den version av lagtexten som producerades efter trepartsförhandlingarna den 14 december. En kort sammanfattning:

  • De höga böterna är kvar. (Effektiva rättsmedel)
  • EU-parlamentet har framgångsrikt försvarat namngivna principer (dataminimering, effektiva rättsmedel, ändamålsbegränsning, transparens).
  • Offentlig sektor täcks fortfarande av dataskyddsförordningens principer.
  • Ett gemensamt ansvar för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är kvar.
  • Incidentrapportering riktad till individer är kvar. Det här bör glädja Post- och telestyrelsen, som arbetat på liknande förslag sedan de utformade sin strategi om ett säkrare internet 2006.
  • Rätten till dataportabilitet och att få reda på logiken bakom automatiserade beslut är kvar. Prioriteringsordningen att immaterialrätter, företagshemligheter och upphovsrätt alltid ska väga tyngre än individens rätt att få information är borta i den nya texten.
  • Rätten att bli bortglömd finns kvar, om än i förändrad form. Krav på information till individer vid insamling av personuppgifter har utökats.

De slutgiltiga texterna är fulla av undantag och kryphål. Det har också riktats kritik mot att vissa av bestämmelserna, som att personer under 16 års ålder inte kan godkänna att deras uppgifter behandlas, inte går att upprätthålla.

Den juridiska osäkerheten kring texten är alltså fortfarande hög. Domstolsprövningar, rättsprocesser och tillsyn kommer att behövas för att klargöra effekterna av förordningen. Därför är det bra att texten innehåller utökade befogenheter för tillsynsmyndigheten, som i Sverige sannolikt kommer att vara Datainspektionen. Dataskyddsrevisioner och andra befogenheter liknande sådana som också Konkurrensverken har, kommer i framtiden att tillfalla Datainspektionen. Individer kommer också att ha utökade möjligheter att driva gemensam klagan vid brott mot
dataskyddslagarnas regler.

Överenskommelsens texter kommer att behöva granskas av "jurist-lingvister" (som går igenom texten för lingvistisk stringens på EU:s alla 23 officiella språk) och det är just nu okänt när den kommer att finnas tillgänglig för allmänheten.

Läs mer:

EU-kommissionens pressmeddelande, "Agreement on Commission's EU data
protection reform will boost Digital Single Market" (15.12.2015):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm

EU-parlamentets pressmeddelande, "Data protection package: Parliament and Council now close to a deal" (15.12.2015):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151215IPR07597/Data-pr...

Ministerrådets ordförandelands pressmeddelande, "'Data Protection' Package: a historic agreement" (15.12.2015):

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/15-accord-prote...

ALDE-gruppens pressmeddelande, "EU to remain frontrunner on privacy
protection - ALDE welcomes agreement on the data protection package"
(15.12.2015):

http://www.alde.eu/nc/press/press-and-release-news/press-release/article...

Greens-EFA pressmeddelande, "Major step forward for consumer protection and competition" (15.12.2015):

http://www.greens-efa.eu/eu-data-protection-rules-15003.html

Politico, "EU strikes deal on data protection rules" (15.12.2015):

http://www.politico.eu/article/deal-data-protection-laws-parliament-priv...

Reuters, "EU set to agree new data privacy law with stiff penalties" (14.12.2015):

http://www.reuters.com/article/us-eu-dataprotection-idUSKBN0TX29020151215

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).