Dataskydd.net skriver till riksdagen angående ny straffbestämmelse om olovlig identitetsanvändning

Dataskydd.net skriver till riksdagen angående ny straffbestämmelse om olovlig identitetsanvändning

Regeringen avser att bekämpa identitetskapning – genom kriminalisering. Den här intressanta om än inte nytänkande strategin annonserades den 11 februari, det nya brottet ska heta ”olovlig identitetsanvändning”. Man menar att kriminaliseringen leder till att den drabbade får bättre möjlighet att ta tillvara på sin rätt.

Dataskydd.net menar att det finns bättre vägar att gå. Ett av de främsta skäl som anges för behovet av den föreslagna lagstiftningen är olovliga SMS-lån. Man beskriver hur den här typen av brott sannolikt har ökat avsevärt och hur den som utsätts för id-kapning som regel tvingas lägga mycket tid på att motverka negativa effekter av bedrägeriet.

Problembeskrivningen är förmodligen riktig men tyvärr tyder inte mycket på att den nya kriminaliseringen kommer åstadkomma vad tidigare straffrättsliga bestämmelser, så som bedrägeri, urkundsförfalskning eller dataintrång, har misslyckats med.

Förslagsvis borde man rikta in sig på vad det är som gör identitetskapning attraktivt, nämligen svag konsumenträtt – istället för att tvinga bedrägerioffer att bevisa sin oskuld borde rimligtvis bevisbördan ligga på tillhandahållaren av tjänster. Det är inte bara rimligt av etiska skäl, den främsta fördelen är att om exempelvis banker är de som huvudsakligen drabbas när banker utvecklar och tillhandahåller osäkra tekniska system för sina kunder, så kommer de sannolikt anstränga sig mer än man gör idag för att de system man erbjuder är säkra.

Dataskydd.net förespråkar skärpt konsumenträtt som brottsförebyggande åtgärd istället för överflödig nykriminalisering av tveksamt värde.

Läs mer:

Lagrådsremiss, straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning (11.02.2016):

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/02/straffratts...

SOU 2013:85, Ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Dataskydd.net, skrivelse till riksdagen (26.02.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/olovlig_identitetsanvandning_d...

 

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).