Integritetsutredningarnas år 2016

Integritetsutredningarnas år 2016

Utredningskravet är en grundpelare i den svenska politiken. För att en lag ska få stiftas, måste den först utredas och konstateras vara sund och förenlig med Sveriges rättsliga principer, internationella åtaganden och författningen i övrigt. Tyvärr finns ett område där Sverige misslyckas med detta: dataskydds- och integritetslagstiftningen.

I början av 2000-talet tillsattes en stor utredningen, kallad "Integritetsutredningen", som gick igenom svensk dataskyddslagstiftning. Man fann ett stort och spretigt regelverk. Trots att lagstiftaren i många fall hade avsikten att stärka integriteten med sina åtgärder, tvingades utredningskommittéen dra slutsatsen att resultatet ofta är det motsatta.

Dataskydd.net har sammanställt en lista över pågående utredningar. Samtliga utredningar utom mediagrundlagskommittéen, har bara en ansvarig och profesionell tillgång bara till juridisk expertis. Trots de snåriga utredningsområden, som till exempel skulle gynnas av även teknisk och ekonomisk genomlysning utöver vad utredningarna kan vaska fram som ideell medhjälp, väljer man fortsätta utreda på ett sätt som redan tidigare givit dåligt resultat.

För en lista på aktuella remisser (färdigställda utredningar) hänvisas till avsnittet "kommande", sist i nyhetsbrevet.

Läs mer:

Kommittéedirektiv 2014:65, Den personliga integriteten:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2014/05/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2014:164, En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2014/12/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2014:97, En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2014/06/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2015:125, Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/11/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2016:15, Dataskyddsförordningen:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/02/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2016:21, Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/03/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2016:22, Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/03/dir.-201...

Kommittéedirektiv 2016:29, Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/03/dir.-201...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).