Dataskydd.net lämnar in remissyttrande på SOU 2016:7 om näthat

Dataskydd.net lämnar in remissyttrande på SOU 2016:7 om näthat

I januari publicerades den så kallade näthatsutredningen med flera förslag kring hur man ska åtgärda integritetskränkningar i elektroniska miljöer. Dataskydd.net välkomnar vissa av utredningens förslag och är kritiska mot andra.

Det finns ett behov av nya straffrättsliga bestämmelser om integritet. Mot bakgrund av den nya europeiska dataskyddslagstiftningen kommer de gamla straffrättsliga bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen att försvinna. Utredningen har inte motiverat sina förslag mot den bakgrunden, men det hade utredningen kunnat göra.

Utredningens kartläggning av vad integritetskränkningar på nätet upplevs vara och sådana handlingar som inte är försvarbara enligt personuppgiftslagen visar på ett stort överlapp. Man konstaterar att Datainspektionen inte har några möjligheter att samarbeta med polisen kring konstaterade kränkningar av integriteten, och att det saknas både straffrättslig och skadeståndsrättslig praxis. Sedan avfärdar man möjligheten förstärka skyddet i personuppgiftslagen med att svenska jurister inte har så mycket kunskap om personuppgiftslagen och att lagen upplevs vara svårtillämpad.

I fråga om mellanhandsansvar finns redan en påbörjad praxisutveckling i EU-domstolen, där rätten att bli bortglömd bland annat ger ett skydd mot långvariga eller pågående kränkningar av integriteten. Istället för att förbättra och förtydliga tillämpningen av denna rättsutveckling föreslår utredningen ett nytt system för mellanhandsansvar i BBS-lagen, som utredningen i och för sig också anser vara så svårtillämpad att den bara hittat ett enda fall då lagen prövats.

Dataskydd.net anser att det finns en risk att lagstiftaren försöker utarbeta ett speciellt svenskt system, som kommer gälla samtidigt som den europeiska lagstiftningen också gäller. Eftersom det är osannolikt att Sverige kommer sluta vara medlem i EU, och även ifall detta skulle inträffa, osannolikt att Sverige i sådana fall skulle ställa sig utanför även EFTA-samarbetet, kan det innebära otydligheter och extra kostnader för privatpersoner och för företag vad gäller ansvar och rättigheter i digitala miljöer. Dataskydd.net är också kritiska mot att den svenska personuppgiftslagstiftningen utformats utan att bära i åtanke vilken sorts upprätthållande åtgärder som är nödvändiga för att den lagstiftningsteknik man valt ska fungera. Till exempel fungerar det inte att anta att amerikanska lagstiftningstekniker utan vidare kan överföras till svensk rätt: en europeisk kartläggning av svenska skadestånd för integritetsintrång indikerar att de är atypiskt låga även i Europa. I USA har däremot en missbruksmodell hittills fungerat rätt bra, eftersom de som missbrukar personuppgifter hotas av höga skadestånd och en juristkår specialiserad på stämningar.

För mer utförliga resonemang hänvisar vi till vårt yttrande.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande över SOU 2016:7:

https://dataskydd.net/sites/default/files/dataskyddnet_remissyttrande_so...

Remiss SOU 2016:7 Integritet och straffskydd:

http://www.regeringen.se/remisser/2016/03/remiss-sou-20167-integritet-oc...

SOU 2016:7, Integritet och straffskydd:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).