Dataskydd.net kommenterar på regeringens proposition 2015/16:167 om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Dataskydd.net kommenterar på regeringens proposition 2015/16:167 om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Den 28 april 2016 har regeringen bett riksdagen godkänna en ny lag om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet. Förberedelserna av avtalet har inte tagit i beaktande Europaparlamentets och rådets nya direktiv 2016/680 om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, som förhandlades färdigt i december 2015, och som träder i kraft under 2018.

Den nya lagen föreslås parallellt med att regeringen utreder hur lagstiftningen om personuppgiftsskydd inom ramen för de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet påverkas av den nya EU-lagstiftning i kommittéedirektiv 2016:21.

Dataskydd.net har redan tidigare uppmärksammat riksdagen på att vidlyftiga bestämmelser om direktåtkomst inte lånar sig till en systemarkitektur med hög informationssäkerhet. Denna anmärkning aktualiseras för den innevarande lagen.

Vi vill också anmärka att det är förhastat av riksdagen att godkänna den nya lagen utan en analys av dess relation till EU-lagstiftningen. Vårt fortsatta medlemskap i Europeiska unionen borde anses innebära en skyldighet för Sverige att förhålla våra internationella avtal med EU:s, särskilt på områden där vi redan medgivit en kompetensförflyttning till Bryssel så som är fallet med personuppgiftsskydd vid brottsbekämpande verksamhet.

Då Dataskydd.net stödjer de europeiska reglerna för personuppgiftsskydd och den rätt till dataskydd som finns inskriven i EU-stadgans artikel 8, samt Europarådets konvention nr 108 om dataskydd för privatpersoner, efterfrågar vi att riksdagen inte godkänner regeringens förslag tills dess att regeringen gjort en utvärdering av förslagen mot bakgrund av dessa dokument.

Läs mer:

Proposition 2015/16:167, Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet:

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/informationsu...

Dataskydd.net:s kommentarer till riksdagen:

https://dataskydd.net/sites/default/files/dataskyddnet_informationsutbyt...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).