Dataskydd.net lämnar remiss på promemoria om sensornätverk tillsammans med DFRI

Dataskydd.net lämnar remiss på promemoria om sensornätverk tillsammans med DFRI

Dataskydd.net lämnade tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter den 26 april in ett remissyttrande till Justitiedepartementet angående MSB:s önskemål om att få upprätta ett tekniskt sensornätverk för att underrätta sig om IT-säkerhetshot mot samhällets kritiska verksamheter.

Dataskydd.net och DFRI anser att det tekniska sensorsystemet inte bör sättas i bruk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör inte tilldelas underrättelsebefogenheter utan att det tydligare utreds och klarläggs i lagstiftning vad dessa underrättelsebefogenheter i sådana fall skulle bestå av.

Vi är också kritiska mot den knapphändiga utredningen av integritetsrisker till följd av systemet. Att kartlägga korrespondens in och ut ur myndigheter innebär ett intrång i både de offentliganställdas och medborgarnas privatliv som behöver kringgärdas av betydligt starkare skyddsåtgärder än promemorian ger sken av.

Dessutom är båda föreningarna av åsikten att IT-säkerhetsarbetet i Sverige, för att ha någon förutsättning till framgång, behöver ha tydligare fokus på ledning och styrning. Att bara ägna sig åt tekniska projekt vars effektivitet är tveksam eller svår att utvärdera, tror vi svårligen kommer bidra till att samhällets problem med informationssäkerhet minskar.

Läs mer:

DFRI:s och Dataskydd.net:s remissyttrande över JU201702002L4:

https://dataskydd.net/sites/default/files/dfri_dataskyddnet_promemoriaju...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).