Remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag

Remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag

Dataskydd.net har den 31 oktober lämnat in ett remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag till dataskyddsförordningen.

Redan för två år sedan, när domstolsdatalag infördes, påtalade vi att det skulle behövas relativt stora förändringar så fort den snart stundande EU-reformen av dataskyddet var klart. Så visar sig ha hänt: domstolsdatalag kommer numera vara uppdelad i två lagar, en som hierarkiskt underordnas sig dataskyddsförordningen, och en annan som underordnas den föreslagna nya brottsdatalag.

Domstolsdatalag blandar, i likhet med andra svenska utredningar, ihop ändamål och rättslig grund. Dessutom innehåller förslaget ett antal besvärande dubbelregleringar - alltså bestämmelser som behålls i den svenska lagstiftningen trots att motsvarande bestämmelse redan finns i dataskyddsförordningen. Vi ifrågasätter visheten i denna lagstiftningsteknik.

Vi har också utökat vår kritik mot sökbegränsningar. Redan i våra inlagor till flertalet utredningar förra året påtalade vi att särreglering av vissa användargränssnitt inte är en bra lagstiftningsteknik. I betänkandet för Brottsdatalag (SOU 2017:29) motiveras emellertid bestämmelserna i stället med att de utgör en behövlig begränsning av offentlighetsprincipen, eftersom bestämmelserna förbjuder myndigheter från att upprätta vissa sorters handlingar. För tydlighetens skull anser vi att bestämmelserna då ska utformas som begränsningar av offentlighetsprincipen, snarare än som användargränssnittsregleringar.

Utredningen saknar, i likhet med andra utredningar, en bra genomgång av skyddsåtgärder vid arkivering och organisatoriska förutsättningar för sådana skyddsåtgärder. Det saknas någon utvärdering av hur man ska hantera EU-domstolspraxis, som med hög sannolikhet kommer utvecklas i rask takt de kommande åren.

Läs mer:

Dataskydd.net, remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag till dataskyddsförordningen:

https://dataskydd.net/sites/default/files/ds201741_remissyttrande_datask...

Ds 2017:41, En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).