Remissyttrande över Ds 2017:54: anpassning till dataskyddsförordning på Miljödepartementets område

Remissyttrande över Ds 2017:54: anpassning till dataskyddsförordning på Miljödepartementets område

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över Ds 2017:54, som avhandlar ändringar i lagar om elcertifikat, utsläppsrättsregister och energideklarationsregler till följd av EU:s dataskyddsförordning.

Även om vi varit rätt nedslagna över regeringens dataskyddsutredningar hittills i år, är promemorian snäppet värre.

I stället för att utvärdera effekterna av förslagen som presenteras på individers möjligheter att utöva sin rätt till dataskydd och privatliv, har promemorian utvärderat effekterna av förslagen på andra saker så som jämställdheten mellan män och kvinnor. Promemorians förslag gör det sämre för både män och kvinnor, dataskyddsmässigt, eftersom både män och kvinnor i egenskap av privatpersoner och medborgare får ett sämre skydd av utredarens förslag. Det går stick i stäv med dataskyddsförordningens uttryckliga målsättning att upprätthålla ett starkt dataskydd för alla privatpersoner.

Ansatsen att bedöma om nuvarande regler uppfyller dataskyddsförordningen nya, tuffare krav på ändamål, begränsningar och allmänintresse har inte gjorts alls -- i stället föreslår promemorian en allvarlig begränsning av de rättigheter privatpersoner har idag i lagen om energideklarationer för byggnader. Flera register där privatpersoner tidigare haft en rätt att få felaktiga uppgifter om dem själva rättade, föreslås inte längre omfattas av den rättigheten.

Det är över lag ett problem att svenska myndigheter, understödda av departementen, inte anser sig ha någon skyldighet att rätta felaktiga uppgifter. Att uppgifter är riktiga, alltså stämmer och är vad man förväntar sig, är en viktig hörnpelare i informationssäkerhet som i svensk förvaltning konsekvens eftersätts med hänvisning till att rättelserutiner är så dyra och besvärliga. Promemorian är inte den första som försöker begränsa rätten till rättelse - vilket gör att individer riskerar att bli utsatta för felaktiga beslut till följd av dåliga datahanteringsrutiner, eller bara behöva oroa sig för att bli utsatta för felaktiga beslut.

Dataskydd.net vänder sig emot de myndighetscentriska perspektiven på dataskydd. Det är uppenbart att dataskyddsförordningen avser att sätta individens intressen i centrum, och individer har inga intressen av att myndigheter får behandla dem dåligt eller felaktigt.

Läs mer:

Dataskydd.net, Remissyttrande över Ds 2017:54: anpassning till dataskyddsförordning på Miljödepartementets område (30.11.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/ds201754_remissyttrande_datask...

Ds 2017:54, En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).