OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Kallelse till årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Här är kallelsen till Dataskydd.net Sveriges årsmöte 2024.

Observera att motion från styrelsen om att upplösa föreningen kommer att behandlas. Se motionen längre ned.

Likt vissa tidigare år kommer vi att p.g.a. geografisk spridning använda föreningens diskussionsplattform prat.dataskydd.net, så att alla som vill kan deltaga. Om du inte redan har konto där men vill ha det, mejla anders.jensen-urstad@dataskydd.net så kommer inbjudan och vidare instruktioner.

På mötesdagen kommer alla medlemmar som är inloggade runt kl 15:00 och uttryckt en önskan om att vara med få tillgång till “Årsmöte 2024” under “Streams”/“Strömmar” på sajten.

Inga motioner kommer att behandlas på mötet, då inga sådana inkommit.

Om något är oklart, tveka inte att höra av er!

Årsmötets dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötets ordförande och sekreterare
 5. Val justerare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. Motioner
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedare
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse: https://dataskydd.net/files/arsmote-2024/verksamhetsberattelse_2023.pdf

Resultaträkning: https://dataskydd.net/files/arsmote-2024/resultatrakning_2023.pdf

Balansräkning: https://dataskydd.net/files/arsmote-2024/balansrakning_2023.pdf

Motion från styrelsen om att upplösa föreningen

Dataskydd.net initierades av Amelia Andersdotter, dåvarande ledamot i Europaparlamentet, och Plux Stahre, webbdesigner från Norrköping, i december 2012. Under en längre tid underhölls Dataskydd.net av Amelia Andersdotters kontor i Sverige.

I oktober 2014 återupptogs kampanjen, med utökat fokus till allt som har med privatliv att göra: dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet, datalagringsdirektivet och svenska statens ansträngningar mot skydd av integritet och för kränkningar av integritet. I april 2015 blev Dataskydd.net formellt en ideell förening.

Efter de inledande föreningsåren med hög aktivitet har föreningen i flera år fört en tynande tillvaro med allt mindre aktivitet och lågt medlemsantal. Nuvarande styrelse (till stora delar samma som under alla år) har brist på tid och har inte lyckats hitta någon som kan tänka sig att ta över administrativa roller (såsom sekreterare och kassör). Vi känner inte att det är motiverat att fortsätta driva Dataskydd.net som en ideell förening, med den administrativa börda det innebär, utan att det är bättre att övergå till att vara ett informellt nätverk (det vill säga mer likt hur det en gång var).

Hur upplösning ska gå till står i § 17 i stadgarna. Vår önskan är att webbplatsen dataskydd.net och tjänsten Webbkoll ska finnas kvar även i framtiden, men i privat regi; förslagsvis återgår domänen dataskydd.net och innehållet till Amelia Andersdotter. Men det är upp till årsmötet att, om upplösningen bifalles, besluta om vad som ska ske med föreningens tillgångar.

Vi föreslår årsmötet besluta att föreningen upplöses i enlighet med § 17 i stadgarna.

Styrelsen

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).