OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net kommenterar på regeringens förslag om informationsutbyte med USA

Dataskydd.net kommenterar på regeringens förslag om informationsutbyte med USA

Den 7 mars 2016 har regeringen bett riksdagen godkänna ett avtal om
informationsutbyte med USA.

Förberedelserna av avtalet har däremot inte tagit i beaktande Europaparlamentets och rådets nya direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, som förhandlades färdigt i december 2015.

Det har inte heller tagit i beaktande EU-kommissionens paraplyavtal för transatlantiska samarbeten mellan brottsbekämpande myndigheter, som ännu inte fått godkännande av EU-parlamentet.

Det är förhastat av regeringen och riksdagen att godkänna detta avtal utan en analys av dess relation till dessa båda ovanstående lagar. Vårt fortsatta medlemskap i Europeiska unionen borde anses innebära en skyldighet för Sverige att förhålla våra internationella avtal med EU:s, särskilt på områden där vi redan medgivit en kompetensförflyttning till Bryssel så som är fallet med personuppgiftsskydd vid brottsbekämpande verksamhet.

Dataskydd.net har redan tidigare uppmärksammat riksdagen på att vidlyftiga bestämmelser om direktåtkomst inte lånar sig till en systemarkitektur med hög informationssäkerhet. Denna anmärkning aktualiseras för det innevarande avtalet.

Vidare har regeringen inte tagit i beaktande att svenska medborgare och privatpersoner i Sverige i dagsläget inte tillmäts några juridiska rättigheter i USA. Bristen på europeiska medborgares möjligheter att effektivt tillse och utöva sina rättigheter i USA var emellertid den huvudsakliga anledningen till att EU-domstolens i sitt avgörande i Max Schrems-målet hävde det så kallade Safe Harbor-beslutet. Det vore oklokt av Sverige att omedelbart göra avsteg från EU-domstolens riktlinjer för vad som är acceptabelt givet de grundläggande rättigheter som medborgare åtnjuter i Europa.

Läs mer:

Dataskydd.net:s kommentarer till riksdagen angående Proposition 2015/16:96 om informationsutbyte med USA:

https://dataskydd.net/sites/default/files/informationsutbyte_med_usa_dat...

Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:143 om vägtrafikregister (28.08.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/08/28/kommentarer-till-riksdagen-om-p...

Kommenterar på Proposition 2015/16:65 om en ny utlänningsdatalag (18.01.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/01/18/dataskyddnet-kommenterar-pa-pro...

Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (17.12.2015):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5463-2016-INIT/sv/pdf

Agreement between The United States of America and The European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses (08.09.2015):

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_...

Curia (EU-domstolen) C-364/14. Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (06.10.2015):

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).