EU-domstolen håller förhör om datalagring

EU-domstolen håller förhör om datalagring

Tisdagen 12 april höll EU-domstolen förhör i de förenade målen C-203/15 och C-698/15. Dataskydd.net har begärt ut svenska regeringens anförande. Det är grundat på regeringens tidigare utredningar om datalagring och framhåller att den svenska lagstiftningen "sammantaget" är tillräckligt bra, även om den inte i alla aspekter uppfyller domstolens alla krav.

Alla medlemsländer utom Spanien anförde att de upplevde att utlämning av datalagrade uppgifter inte föll inom EU-rätten, även om lagring gör det. Spanien menade istället att även utlämning av datalagrade uppgifter faller inom EU-rätten på grund av de kostnader det orsakar för operatörerna och de marknadsförvridande effekter det kan få om kostnaderna är mycket olika i olika länder.

Svenska Post- och telestyrelsen live-twittrare var "imponerad av hur bra talare de engelska [klagandenas] ombu[d] är." Via EU-ledamoten Jan Philip Albrechts juridiska praktikant, som var på plats i domstolssalen, har vi till exempel följande uttalande: "Artikel 15(1) i [direktivet om skydd av personuppgifter i elektroniska kommunikationsnät] är lex specialias: det kan inte tolkas så att alla individuella rättigheter försvinner i och med artikeln," med hänvisning till att lagtexten i fråga ger medlemsländerna möjlighet att anta nationella datalagringsbestämmelser.

Generaladvokatens utlåtande ska vara färdigt 19 juli.

Läs mer:

Jan Philip Albrechts juridiska praktikants twitter-ström (12.04.2016):

https://twitter.com/AntoniaLatsch

Post- och telestyrelsens live-twittrare:

https://twitter.com/stafbulp

Regeringens muntliga anförande till EU-domstolen (.doc-format) (12.04.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/muntligt_anforande_c-203-15_sl...

De lege data, European Court of Justice hears arguments in two procedures on national data retention laws (12.04.2016):

https://www.delegedata.de/2016/04/european-court-of-justice-hears-argume...

Curia, Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm (Sverige) den 4 maj 2015 – Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen (Mål C-203/15):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165124&do...

Curia, Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 28 december 2015 – Secretary of State for the Home Department mot David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis  (Mål C-698/15):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175038&do...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).