Ingen upprättelse om man är offer för polisens felsteg

Ingen upprättelse om man är offer för polisens felsteg

Åklagarmyndighetens pågående utredning om ett husrannsakansbeslut från 2012 visar på brister i den svenska rättssäkerheten på fler än ett sätt.

Uppenbart är att det inte finns någon förutsebarhet för privatpersoner kring när de kan utsättas för hemliga tvångsmedel, vilket krävs enligt Europakonventionens artikel 8. Eftersom Sverige varit bunden av konventionen sedan 1952 borde insikten om vikten av förutsebarhet redan arbetats in i samtliga svenska förvaltningar och lagstiftningar för många årtionden sedan.

Mindre uppenbart är att både åklagarmyndigheten, polisen och domstolar länge dragits med problemet att de inte förmår avgöra när de improviserar tvångsåtgärder som egentligen inte är lagliga.

Riksdagens ombudsmän (JO) kritiserar åklagarmyndigheten och polisen minst en gång per år för olaglig användning av husrannsakan och andra tvångsmedel. År 2015 prickade JO till och med en domstol, som godkänt ett olagligt tvångsmedel vid en förhandsprövning. JO-prickningar är dock inget hårt straff för myndigheterna, som varken drabbas av ekonomiska eller politiska konsekvenser till följd av JO:s kritik.

Presumtionen att medborgare inte egentligen kan bli offer för myndigheters felsteg genomsyrar statliga åtgärder för både dataskydd och övervakning. I utredningen om en myndighetsdatalag från 2015 uttrycktes att det kunde finnas en presumtion att myndigheter inte kränker privatpersoners integritet - vilket Dataskydd.net kritiserade eftersom skyddet för integritet och privatliv i internationella och europeiska konventioner om mänskliga rättigheter uppenbarligen vore poänglöst om en sådan presumtion var giltig.

I utredningen om en ny brottsdatalag från i maj uttrycks att myndigheter inte behöver åläggas med särskilt höga straff för integritetsintrång eftersom myndigheterna kan presumeras inte göra misstag av ondska utan av slarv. Något resonemang kring om den som drabbas av misstaget eventuellt blir lika kränkt och har lika stort behov av upprättelse oavsett om tjänstemannen vid den brottsbekämpande myndigheten upplevde sig göra rätt eller fel har utredningen inte fört.

Att bli offer för brottslighet borde antas alltid vara traumatiskt. Särskilt då det inneboende styrkeförhållandet mellan offer och förövare är ojämnt. Privatpersoner är typiskt svaga, både ekonomiskt och institutionellt, i förhållande till myndigheter. Därför behövs en starkare respekt för brottsoffrenas upprättelse, även då myndigheter gör felsteg och särskilt vid användningen av tvångsmedel.

Dataskydd.net framförde tillsammans med Föreningen för digitala rättigheter synpunkter och förslag till de pågående utredningarna om modernisering av beslags- och husrannsakanslagstiftningen och införande av ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning, med avsikten att få ett regelverk som tar tillvara på konsumenters och privatpersoners intresse av dataskydd och informationssäkerhet, även vid användning av hacking som utredningsmetod.

Läs mer:

Dataskydd.net, Internet är vilda västern - för scheriffen? (09.06.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2017/06/09/internet-ar-vilda-vastern-scher...

JO kritiserar Blekinge tingsrätt för att ha godkänt olagligt tvångsmedel (20.05.2015):

http://www.jo.se/PageFiles/6505/387-2015.pdf

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag (23.11.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/11/23/dataskyddnet-lamnar-remissyttra...

Dataskydd.net, Brottsdatalag: allmänt bra men många frågetecken (30.05.2017):

https://dataskydd.net/nyheter/2017/05/30/brottsdatalag-allmant-bra-men-m...

Olika exempel på tillfällen då husrannsakan genomförts olagligt eller tvångsmedel använts olagligt utan att någon annan repressalie utdömts än ett argt brev från JO:

http://www.jo.se/PageFiles/3639/5388-2005.pdf

http://www.jo.se/PageFiles/1150/5834-2010.pdf

http://www.jo.se/PageFiles/2442/2816-2012.pdf

Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) skickar en skrivelse till den pågående utredningen om modernisering av beslag och husrannsakan (25.05.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/05/26/dataskyddnet-och-dfri-lamnar-en...

Dataskydd.net och Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) skickar en skrivelse till den pågående utredningen om hemlig dataavläsning (30.06.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/07/01/dataskyddnet-och-dfri-lamnar-en...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).