Slutbetänkande från Integritetskommittén - vägar framåt?

Slutbetänkande från Integritetskommittén - vägar framåt?

Förra veckan publicerades ett starkt förslag från Integritetskommittén som på många sätt kan föra integritetsskyddet i Sverige framåt.

Bland annat föreslår kommittén att åtgärda en av de huvudsakliga bristerna de själva identifierat i sitt delbetänkande 2016: att det inte finns något sätt för privatpersoner att få upprättelse när de utsatts för dataskyddsintrång.

Datainspektionen föreslås kunna agera som dataskyddsombud, och kommittén observerar även att skadeståndsnivåerna kan behöva höjas. Kommittén fortsätter understryka årliga sammanfattningar av integritetsläget, som de föreslog redan förra året.

Kommittén har inte hunnit reflektera över förslagen från utredningarna om en ny dataskyddslag och en ny brottsdatalag att inte alls förenkla möjligheterna för civilsamhällesorganisationer att processa i domstol å enskildas vägnar. En viktig anledning till att det bara finns ett fåtal föreningar i Sverige (Centrum för rättvisa och Institutet för internetjuridik) som kan göra detta idag är nämligen sannolikt att det är kostnadsineffektivt och svårt. Kommittén hade kunnat titta på den liknande möjligheten för organisationer att representera enskilda som finns i den svenska diskrimineringslagen - så vitt Dataskydd.net vet är det framför allt ombudsmannafunktionen hos DO som gjort skillnad i diskrimineringsärenden, inte att det finns en specifik rättslig möjlighet för en demokratisk organisation att företräda enskildas intressen.

Det är emellertid en fortsatt myndighetscentrisk informationssäkerhetsstrategi som kommittén föreslår. Informationssäkerhet ska till exempel stärkas genom att ge större befogenheter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vars uppdrag explicit exkluderar informationssäkerhet för privatpersoner. Eftersom säkerhetsåtgärder i allra högsta grad är beroende av perspektiv (vem ska skyddas från vad, och vad är ett skydd) riskerar det att återigen sätta privatpersoners intressen i baksätet. Dataskydd.net har inte gjort den noggranna genomläsning av kommitténs utredning som kommittén förtjänar än, men kan i varje fall i kommitténs förslag inte se att det blivit uppenbart för kommittén att säkerhetsintressen kan kollidera och att det då krävs att politiken uttrycker en preferens för vilken riktning som ska realiseras.

Kommittén vill även öka fokuset på integritetsskydd hos myndigheter utanför Datainspektionen: Vetenskapsrådet och Vinnova bör, enligt kommittén, satsa på integritetsstärkande forskning, Konsumentverket och Datainspektionen bör samarbeta kring integritetsfrågor, och även digitaliseringen ska genomföras med dataskyddsperspektiv. Den framtida digitaliseringsmyndigheten som föreslogs i våras ska, enligt kommittén, ges ett folkbildande uppdrag i dataskyddsfrågor.

Att digitaliseringsåtgärder ska följa lagen även när lagen är en europeisk dataskyddslag borde i och för sig vara självskrivet, och det finns inget som direkt hindrat varken Vetenskapsrådet eller Vinnova från att satsa forskningspengar på integritet redan idag. En utmaning är hur framsteg ska realiseras i enlighet med den gällande lagstiftningen i praktiken, men fokuset på att bättre samordning mellan Datainspektionen och andra myndigheter är välkommet.

Till sist har kommittén undvikit den problematiska frågan med ägandeskap för personuppgifter som aktualiserats genom Motormännens kampanj för bilisters rätt att äga uppgifter från sina egna bilar (#MyCarMyData), och den nyligen avlagda domen vid Kammarrätten i Göteborg att journaler är allmänna handlingar (se artikel i detta nyhetsbrev).

Dataskydd.net återkommer med noggrannare analys.

Läs mer:

SOU 2017:52, Så stärker vi den personliga integriteten:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Dataskydd.net, Remissyttrande för SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? (05.11.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/11/07/dataskyddnet-lamnar-remissyttra...

Dataskydd.net, Inlaga till integritetsutredningen Ju 2014:09 från Dataskydd.net (01.03.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/03/07/dataskyddnet-har-skickat-inlaga...

Dataskydd.net, remissyttrande över SOU 2016:65 Tillsyn av den personliga integriteten (25.01.2017):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201665_remissyttrande_datas...

WoltersKluwer,  Property Rights in Personal Data. A European Perspective (13.12.2011):

https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/property-rights-personal-d...

Motormännens riksförbund, #MyCarMyData:

http://mycarmydata.se/

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).