Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om dataskydd på Försvarets radioanstalt

Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om dataskydd på Försvarets radioanstalt

Idag lämnade Dataskydd.net in en skrivelse till utredaren av dataskydd inom Försvarsmakten och på Försvarets radioanstalt, Ingvar Åkesson. Utredningen har nummer Fö 2017:03 och kommittédirektiv 2017:42, och är en av inte mindre än fem fortfarande pågående dataskyddsutredningar (nio har redan publicerats under våren) vars direktiv är offentliggjorda.

Huvudsakligen är Dataskydd.net frustrerade över att regeringens utredningsverksamhet inte sköts på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Övervakningsmetoderna som tillämpas av Försvarets radioanstalt är till exempel redan föremål för prövning i Europadomstolen i Strasbourg, den som säkerställer efterlevnaden av Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Genom att inte invänta Europadomstolens domslut, bidrar den nu pågående utredningen till onödiga textmassor som försvårar insyn och begriplighet i lagstiftningen.

Dataskydd.net vill också gärna se en genomlysning av de svenska underrättelseverksamheterna, inte bara inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, utifrån Venedigkommissionens nyligen antagna checklista för rättsstater. Ett av kraven i checklistan är att det ska vara tydliga avgränsningar mellan olika myndigheters verksamhet, vilket i Sverige allt mindre varit fallet de senaste tio åren.

Till listan över internationella institutioner som upprättats för att skydda och bevara de mänskliga rättigheterna, och som reagerat kraftigt mot massövervakning de senaste åren, har vi lagt ytterligare resolutioner, rekommendationer och varningar. Gapet mellan den makt som nationalstater upplever att de vill utöva över sina medborgare medelst övervakning, och den makt som det internationella regelverket säger att de bör utöva över sina medborgare medelst övervakning, är mycket stort.

Vi har också givit 12 rekommendationer till utredaren, som vi givetvis hoppas kommer tas i beaktande under utarbetandet av hans slutrapport nästa år i maj.

Läs mer:

Dataskydd.net, skrivelse till utredningen om dataskydd inom Försvarsmakten och på Försvarets radioantalt:

https://dataskydd.net/sites/default/files/dir201742_fra_inlaga_dataskydd...

Kommittédirektiv 2017:42, Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/04/dir.-201...

Europarådets Venedigkommission, Rule of Law Checklist (CDL AD(2016)007), Study No. 711 / 2013:

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).