Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution

Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria om förändringar av registerförfattningar inom området skatt, tull och exekution.

Promemorian återbekräftar en äldre insikt att myndigheter och departement blandar samman ändamål och rättsliga grunder. Är det Skatteverkets uppdrag som myndighet att tillhandahålla urvalsslagningar till direktreklam och opinionsmätningar? Om inte, på vilken rättslig grund sker behandlingen av uppgifter i Statens personadressregister? Frågan är mer än teoretiskt intressant, eftersom försäljningen av personuppgifter i syfte att finansiera statlig informationsförsörjning har direkt negativa konsekvenser för privatpersoners informationssäkerhet.

Utgångspunkten är att så lite som möjligt ska förändras, snarare än att registerförfattningarna ska anpassas efter de nya proportionalitetsbedömningar och det starkare skydd för integriteten som dataskyddsförordningen är avsedd att åstadkomma.

Precis som utredningen om en ny dataskyddslag är det inte uppenbart att utredaren gör åtskillnad mellan information om databehandling och registerutdrag. Ett antal bestämmelser som föreslås kvarstå i registerförfattningarna riskerar att lura myndigheterna att de inte behöver bry sig om proportionalitetsbedömningar, efterlevnad av dataskyddets principer eller tillräcklig informationssäkerhet, eftersom lagtexterna ger intrycket av att regeringen redan gjort de avvägningar som behövs. Så är inte fallet, och dataskyddsförordningens direkta tillämplighet skadar på så sätt både enskilda privatpersoners rättigheter och myndigheternas möjligheter att förutse konsekvenserna av sina åtgärder.

Tyvärr har Integritetskommittén inte gjort något avtryck i promemorian. Dataskydd.net fortsätter mena att integritesskyddet i Sverige fungerar dåligt just eftersom olika utredningar inte tar intryck av varandra.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande över Fi2017/02899/S3:

https://dataskydd.net/sites/default/files/fi201702899s3_dataskyddnet_rem...

Promemoria: EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).