Remissyttrande angående finansmarknadslagar och dataskyddsförordningen

Remissyttrande angående finansmarknadslagar och dataskyddsförordningen

Den 31 oktober lämnade Dataskydd.net in ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria Fi/2017/03162/FPM (puh!) som rör anpassningar av vissa lagar på finansmarknadsområdet till dataskyddsförordningen.

Våra invändningar rör bestämmelser om urvalsslagningar i vissa av Bolagsverkets register, som verkar vara ett ändamål med själva registerföringen men inte är ett uppdrag som Bolagsverket tilldelats. Dataskyddsförordningen kräver att både artikel 6 (rättslig grund) och artikel 5 (principer för databehandling) är uppfyllda, men när det gäller de av myndigheternas register som används för att gynna reklammakare, opinionsbildare och samhällsinformatörer saknas den rättsliga grunden.

Bortsett från de juridiska problemen är det också fallet att storskalig informationsförsäljning från statliga myndigheter är ett hot mot informationssäkerheten för enskilda privatpersoner.

Därutöver invänder vi emot att de som registreras hos Bolagsverket ska få en mycket svagare rätt till rättelse än privatpersoner normalt har. Finansdepartementet föreslår nämligen att bara uppenbart oriktiga uppgifter som förekommer i ett beslut ska få rättas. Det gör att beslutsunderlag kan vara nedlusade med felaktiga uppgifter utan att en enskild kan få upprättelse.

Någon motivering till denna brutala försvagning av enskildas rättigheter har departementet inte sammanställt.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande över Fi/2017/03126/FPM:

https://dataskydd.net/sites/default/files/fi201703612fpm_remissyttrande_...

Regeringen, Fi/2017/03126/FPM, Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).