Remissyttrande över Ds 2017:58 om dataskydd och allmän ordning

Remissyttrande över Ds 2017:58 om dataskydd och allmän ordning

Den 26 januari 2018 skickade dataskydd.net in ett remissyttrande över en promemoria om dataskydd och allmän ordning. Det rör bland annat ändringar i personuppgiftsregleringen i vapenlagen, förordningen om införsel av farliga föremål och en helt ny kustbevakningsdatalag.

Regeringskansliet blandar fortsatt ihop ändamål med rättsliga grunder. Det är oklart utifrån många av förslagen i syfte att genomföra vilken myndighetsuppgift som ändamålen med registren föreslås.

I vapenlagen föreslås att känsliga uppgifter om hälsotillstånd, ras eller etnisk bakgrund ska kunna behandlas om det är "absolut nödvändigt", men det framgår inte hur, eller framför allt vem, bedömningen av nödvändighet ska göras. Eller hur en enskild privatperson förväntas kunna överklaga en sådan bedömning.

I kustbevakningsdatalagen har man infört ett generellt förbud mot behandling av känsliga personuppgifter, och sedan i de två nästföljande styckena förtydligat att det generella förbudet aldrig är tillämpligt i praktiken.

Trots det är förslaget om att behålla förordningen om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott m.m. det som är mest häpnadsväckande. Med hänvisning till att lagen redan finns, anser regeringskansliet att lagen kan vara kvar: den innebär att brottsbekämpande myndigheter kan underrätta sig om enskilds förhållanden utan brottsmisstanke, prövning eller behov. Att något varit fallet under lång tid är inget skäl att det ska fortsätta vara fallet. Typexempel är aga av barn, aga av hustru eller våldtäkt inom äktenskapet: samtliga har varit lagliga, och har förekommit under en lång tid i mänsklighetens historia, men de flesta av oss är glada över att den tiden är förbi. Regeringskansliet borde ge oss glädjen av att förordningen om utdrag ur folkbokföringsdatabasen också förpassas till historien.

Läs mer:

Dataskydd.net, Remissyttrande över Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (2018.01.26):

https://dataskydd.net/sites/default/files/ds201758_remissyttrande_datask...

Ds 2017:58, EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).