OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

2015-11

Nyhetsarkiv för november 2015

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:39 om en ny myndighetsdatalag

Dataskydd.net är positiva till att utredningen tar upp problemen med de komplexa registerförfattningarna. Vi ser inga anledningar att ifrågasätta att det blir svårare för enskilda privatpersoner och för myndigheter att bena ut vad individernas rättigheter egentligen är i det spretiga regelverk som finns i dag. Dataskydd.net välkomnar också att man problematiserat uppdelningen mellan olika utlämningsförfaranden för uppgifter (direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande). Det verkar dock som att utredarna fastnat i teknisk determinism. ...

Eurojust publicerar analys av datalagring i EU:s medlemsländer

Den europeiska samarbetsorganisationen för åklagarmyndigheter, Eurojust, har sammanställt en rapport till medlemsländernas regeringar om datalagring. Rapporten kommer efter EU-domstolens beslut att datalagringsdirektivet inte var förenligt med EU:s stadga för grundläggande mänskliga rättigheter. Rapporten är kritisk mot att lagstiftningen kring datalagring nu ser olika ut i olika medlemsländer och hävdar att detta skapar problem när brottsbekämpande myndigheter vill samarbeta över gränserna. Sverige listas som ett av fyra EU-länder som upplevt problem att samarbeta över gränserna till följd av olika lagstiftningar om datalagring. ...

Anmälningar av SPAR-registret plockas inte upp av Datainspektionen

Datainspektionen har beslutat att inte gå vidare med de anmälningar Dataskydd.net gjort av Skatteverkets SPAR-register. Dataskydd.net har anmält SPAR-registret dels för att det inte uppfyller de krav på möjligheter för individer att tillgodose sina rättigheter enligt dataskyddsreglerna som EU-domstolen har ställt upp i mål C-201/14 Smaranda Bara m.fl. Dataskydd.net har också anmält SPAR-registret som oförenligt med bestämmelserna om lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som återfinns i 31§ Personuppgiftslagen till följd av att en granskning av liknande system i Danmark föranlett stark kritik mot de tekniska och organisatoriska lösningar som valts av den myndighet som förvaltade befolkningsregistret. ...

Riksdagsmotion om domstolsdatalagen plockar upp IT-säkerhetsproblem

Flera moderata ledamöter i Justitieutskottet har tillsammans lagt en motion om regeringens förslag till ny domstolsdatalag. I motionen kan man bland annat läsa Eftersom det trots allt blir möjligt att göra integritetskänsliga sökningar är det angeläget att den it-tekniska miljön också innefattar sådana lösningar som innebär att det eftersträvade skyddet för känsliga personuppgifter kan upprätthållas i praktiken. Dataskydd.net är överens med denna formulering. Ett skydd för den personliga integriteten som inte har någon praktisk innebör är i själva verket inget skydd för den personliga integriteten. ...

Dataskydd.net kommenterar HFD:s avgörande till riksdagen

Dataskydd.net har idag på morgonen sänt in kommentarer till flera av riksdagens utskott angående Högsta förvaltningsdomstolens beslut om begreppet "direktåtkomst" förra veckan. Läs mer: Dataskydd.net, Högsta förvaltningsdomstolen skapar flodvåg av hemlig datadelning (02.11.2015): https://dataskydd.net/nyheter/2015/11/02/hogsta-forvaltningsdomstolen-sk... Dataskydd.net, skrivelse (04.11.2015): https://dataskydd.net/sites/default/files/konstitutionsutskottet_direkta... https://dataskydd.net/sites/default/files/skatteutskottet_direktatkomst.pdf osv.

Högsta förvaltningsdomstolen skapar flodvåg av hemlig datadelning

Torsdagen 29 oktober beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att begreppet "direktåtkomst" i specialregisterlagstiftning bara täcker åtkomst till sådan information om privatpersoner som skulle täckas av offentlighetsprincipen (2 kap 3§ 2 st tryckfrihetsförordningen). Det innebär att all datadelning mellan myndigheter som inte lika gärna skulle kunna vara datadelning mellan myndigheter och privatpersoner nu skyddas av 31§ Personuppgiftslagen snarare än knepig specialreglering. 31§ PUL kräver att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas. ...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).