2015-10

Nyhetsarkiv för oktober 2015

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter: övervakning är inte lösningen

Igår publicerade New York Times en läsvärd opinionsartikel av Europarådets människorättskommissionär Nils Muizniks. Nils Muizniks är representant för det försvar av mänskliga rättigheter som sker under Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Europarådet, som förvaltar konventionen, har de senaste åren vidtagit ett stort arbete för att bena ut vilka rättigheter vi har i den digitala miljön, och vad rättssäkerhet i den digitala miljön ska vara. Ett av resultaten är 22 rekommendationer till de länder som skrivit under Europakonventionen. ...

Dagens industri: EU:s högsta domstol har inte "kidnappat EU" i dataskyddsfrågor

EU-domstolens högsta chef Koen Lenaerts sade i Wall Street Journal den 13 oktober: "Vi kan inte skämmas för våra grundläggande principer." Det håller inte PM Nilsson på Dagens industri med om. I Dagens industris ledare den 18 oktober kritiserar han "integritetsaktivisterna" i EU:s högsta domstol, som han menar har "kidnappat EU". Att unionens högsta domstol har upprätthållit de grundläggande mänskliga rättigheterna även för dataöverföringar till USA bör, enligt Dagens industri, leda till europeisk " ...

Dataskydd.net kommenterar på Prop 2015:16/28 om id-kortsregister

Riksdagen har genom regeringens proposition 2015/16:28 om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverkets ombetts ta ställning till vissa lagändringar rörandes direktåtkomst och sökbegränsningar till centrala personregister. Dataskydd.net rekommenderar Skatteutskottet, Civilutskottet, Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet att inte godkänna förslaget. Justitiedepartementet har avfärdat Datainspektionens invändningar om säkerhets- och integritetsproblem, trots att Datainspektionen har starkt stöd i forskning om IT-säkerhet och dataskydd för sina synpunkter. Riksdagen riskerar att förvärra redan befintliga IT-säkerhetsproblem - och åtföljande hot mot privatpersoners integritet och privatliv - om man godkänner förslaget. ...

Dataskydd.net anmäler SPAR-registret till Datainspektionen - igen

Dataskydd.net har i ytterligare en anmälan till Datainspektionen begärt att Datainspektionen utreder Skatteverkets SPAR-registers tekniska och organistoriska säkerhetsåtgärder enligt 31§ PUL. Vi gör anmälan med anledning av bland annat den rapport från danska Datatilsynet, som i juli 2015 fann att danska myndigheter i allt för hög utsträckning delade uppgifter mellan sina IT-systemmässiga resurser. Datatilsynet fann att detta hade avsevärt negativ inverkan på myndigheternas möjligheter att hålla system med personuppgifter säkra. ...

#SafeHarbor: EU-domstolen river upp avtalen

I Dataskydd.NET 2.16.1 skrev vi att EU-domstolen föreslog att riva upp Safe Harbor-avtalen, en sorts dataskyddsavtal som EU-kommissionen slutit med USA:s regering runt millennieskiftet. EU-domstolen beslutade den 6 oktober 2015 att avtalen ska förklaras ogiltiga och att nationella myndigheter med ansvar för dataskydd inte kan gömma sig bakom EU-kommissionen för att slippa utreda överträdelser av dataskyddet i deras ansvarsområde. Beslutet har rönt stor uppmärksamhet. Många företag och större koncerner använder dataöverföringar i sina lönebetalningssystem och vid personaladministration. ...

EU-länderna klara att gå vidare med dataskydd i polisverksamhet

Den 9 oktober 2015 meddelade EU:s regeringar och justitieministrar att de är redo att gå vidare med trepartsförhandlingar om direktivet om dataskydd i polisiär verksamhet. Trepartsförhandlingarna kommer att genomföras tillsammans med EU-komissionen och EU-parlamentet. Direktivet om dataskydd i polisiär verksamhet handlar om vilka förpliktelser polismyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter ska ha att skydda privatpersoners grundläggande rättigheter till privatliv och dataskydd. Precis som i dataskyddsförordningen - som gäller all icke-polisiär verksamhet - har ministerrådet knåpat ihop ett urvattnat förslag som inte skyddar privatpersoner särskilt mycket. ...

Dataskydd.net lämnar synpunkter på Digitaliseringskommissionens omvärldsanalys

Dataskydd.net har efter öppen begäran lämnat in synpunkter på Digitaliseringskommissionens omvärldsanalys. Tyvärr bedömer vi att omvärldsanalysen är bristfällig, industricentrisk och i frågor om både dataskydd och datasäkerhet i viss utsträckning direkt felaktig. Vårt bidrag till digitaliseringskommissionen begränsat till kapitel 3.5.4 i Digitaliseringskommissionens rapport, som avhandlar integritet och säkerhet. Vårt bidrag ska inte ses som fullständigt, utan är begränsat av den korta svarstid Digitaliseringskommissionen ställt upp. För ytterligare kommentarer på dataskydd och datasäkerhet hänvisar vi till våra remissvar på de statliga offentliga utredningarna SOU 2015:23, SOU 2015:25, SOU 2015:31 och SOU 2015:73. ...

Dataskydd.net anmäler SPAR-registret till Datainspektionen

Måndagen 5 oktober anmälde Dataskydd.net SPAR-registret till Datainspektionen mot bakgrund av EU-domstolens avgörande i C-201/14 Smaranda Bara m.fl. EU-domstolen har uttalat i målet att "lag /.../ [inte] kan, i den mening som avses i artikel 10 i direktiv 95/46, anses utgöra en information som de registrerade berörda redan känner till och som gör att den registeransvarige befrias från sin skyldighet att informera de personer från vilka inkomstuppgifter har samlats in om vem som är mottagare av uppgifterna. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).