2017-08

Nyhetsarkiv för augusti 2017

Remissyttrande över Ds 2017:26 om kreditupplysning och fastighetsmäkleri

Dataskydd.net lämnade in remissyttrande över Ds 2017:26 om anpassningar av regelverk på familjerättens och förmögenhetsrätten område till dataskyddsförordningen. Till dessa regelverk hör Kreditupplysningslagen och andra bestämmelser om till exempel fastighetsmäkleri. Vi invänder skarpt mot utredarens förslag att klassa kreditupplysningar som ett allmänt intresse. Det saknas stöd i EU-rätten för att klassa kreditupplysningar som ett allmänt intresse, och är en kontraintuitiv tolkning av vad som är "allmänt". Tanken med dataskyddsförordningen är att privatpersoner lättare ska kunna förstå sina rättigheter och utöva dem, och detta ändamål med lagstiftningen går inte att uppnå ifall regeringen använder allmänintresset som en slasktratt för personuppgiftsbehandlingar de inte på annat sätt orkar motivera. ...

Remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd och arbetsmarknad

Dataskydd.net lämnade in sitt remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd i författningar under Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Som i våra tidigare kommentarer på en omarbetning av vissa registerförfattningar under Finansdepartementets ansvarsområde ifrågasätter vi sammanblandningen mellan ändamål och rättslig grund. Dataskyddets principer fastställs separat från rättsliga grunder för behandling av uppgifter precis eftersom principerna för behandlingen inte är samma sak som de rättsliga grunderna för behandlingen. Det tydligaste exemplet är Skatteverkets personadressregister, som om ändamål och rättslig grund vore samma sak skulle göra det till ett myndighetsuppdrag för Skatteverket att gynna reklamindustrin, eller innebära att Skatteverkets gynnande av direktreklam är ett allmänintresse, eller resultera i ett cirkelresonemang där själva existensen av ett ändamål att gynna direktreklam i en författning ger Skatteverket en rättslig grund för att uppfylla det ändamålet. ...

Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria om förändringar av registerförfattningar inom området skatt, tull och exekution. Promemorian återbekräftar en äldre insikt att myndigheter och departement blandar samman ändamål och rättsliga grunder. Är det Skatteverkets uppdrag som myndighet att tillhandahålla urvalsslagningar till direktreklam och opinionsmätningar? Om inte, på vilken rättslig grund sker behandlingen av uppgifter i Statens personadressregister? Frågan är mer än teoretiskt intressant, eftersom försäljningen av personuppgifter i syfte att finansiera statlig informationsförsörjning har direkt negativa konsekvenser för privatpersoners informationssäkerhet. ...

Dataskydd.net lämnar remissyttrande över SOU 2017:39 om en ny dataskyddslag

Idag har Dataskydd.net skickat in ett remissyttrande till Justitiedepartementets grundlagsenhet angående SOU 2017:39 om förslag till en ny dataskyddslag. Dataskydd.net:s remissyttrande föreslår huvudsakligen ett antal förändringar i bestämmelserna i dataskyddslag och dataskyddsförordning, två svenska lagstiftningar som är tänkta att komplettera den europeiska allmänna dataskyddsförordningen. Ingen av den svenska lagarna kommer att åsidosätta den europeiska allmänna förordningen, utan den europeiska förordningen gäller fortfarande. Förändringarna ska göra det lättare för myndigheter och medborgare att förstå vilka skyldigheter myndigheterna har, och hur privatpersoner ska utöva sina rättigheter. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).