· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om dataskyddsdirektivet om brottsbekämpande myndigheter

EU:s dataskyddsreform roddes i hamn i våras och består av två delar: en förordning som täcker alla verksamheter utom de brottsbekämpande myndigheterna, och ett direktiv som inte gäller för någon utom de brottsbekämpande myndigheterna. EU-kommissionen valde sannolikt detta angreppssätt 2012 för att det är politiskt känsligare att skapa enhetliga regler för polisens verksamheter, än för andra verksamheter.

I Sverige berörs mycket riktigt brottsbekämpande, brottsmålshanterande och straffverkställande verksamhet av många olika lagstiftningar och myndigheter, som ibland bedriver självständig verksamhet och ibland inte. Alla registerförfattningar på området ska nu sammanlänkas med de gemensamma europeiska principer man har kommit överens om. Åtminstone två utredningar (den till vilken...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om personuppgiftsbehandling på utbildningsområdet

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta.

Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras.

Det är en av tre inlagor vi har skickat in den 21 september 2016, och som till sina lydelser egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). Vi hoppas att sådana påverkansförsök kan hjälpa utredningarna att skapa en bättre sammanhållenhet, och ett mer begripligt skydd, för...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta.

Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om personuppgiftsbehandling hos Socialdepartementets verksamheter. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras.

Det är en av tre inlagor vi har skickat in den 21 september 2016, och som till sina lydelser egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). Vi hoppas att sådana påverkansförsök kan hjälpa utredningarna att skapa en bättre sammanhållenhet, och ett mer begripligt...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net avslutar sitt första projekt för en webb med bättre dataskydd

I augusti avslutade Dataskydd.net sitt projekt att utveckla verktyget Webbkoll och genomföra granskningar av kommuners hemsidor.

Konkreta verkningar av vår kommungranskning ser ut att vara att sex nya kommuner över sommaren skyddat sina besökare mot referrersläckor. Allt fler kommuner använder också krypterade anslutningar. Det är vi nöjda med.

Både Webbkoll och kommungranskningen har också fått positiva tillrop när vi varit ute och pratat om verktygen, projektet och anledningarna till att vi engagerar oss på konferenser för webbutvecklare, front-end-utvecklare, back-endutvecklare och dataskyddsforskare.

Även om webbsidor bara är en liten del av den infrastruktur hos företag och myndigheter som påverkar privatpersoners möjligheter att utöva sin rätt till dataskydd...

· Amelia Andersdotter

Förhandsutlåtande om datalagring från EU-domstolen

Idag släppte EU-domstolen ett förhandsutlåtande om datalagring. Frågorna skickades till EU-domstolen av Kammarrätten i Stockholm på uppmaning av Post- och telestyrelsen och Tele2, då Tele2 ifrågasatt Post- och telestyrelsens bedömning att den svenska datalagringslagen fortfarande var giltig efter EU-domstolens tidigare avgörande i frågan 8 april 2014.

Ett förhandsutlåtande är inget domslut, och är inte bindande för varken domstolen eller medlemsländerna. Det är en indikation på hur domstolen kan komma att resonera, och ofta är förhandsutlåtanden tydligare än de slutgiltiga domsluten (som alltid kompromissas fram mellan domstolens fulla uppsättning domare).

Vissa av poängerna från förhandsutlåtandet är dock viktiga för den svenska situationen:

Punkt 122:...

· Amelia Andersdotter

Begäran om prövning i Högsta förvaltningsdomstolen

Lund 2016-06-27 Högsta
förvaltningsdomstolen

KLAGANDE

Amelia Andersdotter

Eningbölevägen 44

74961 Örsundsbro

Tel.nr.: 0764266862

Pers.nr.: MASKAT (uppgiften finns dock att köpa från ett antal av staten försedda hemsidor för den som är så benägen)

SAKEN

Överklagande vill att Kammarrätten i Stockholm, avdelning 03:s avgörande
i mål nr 1599-16 av den 20 juni 2016 punkt 2 ska hävas.

YRKANDE

Att polismyndigheten lämnar ut de berörda handlingarna.

GRUNDER

Rikspolischefen har av bekvämlighetsskäl använt sig av en
resebokningstjänst på internet. Resebokningstjänsten har överlämnat
uppgifter om rikspolischefens sökningar efter resor till ett
internationellt reklamföretag...

· Amelia Andersdotter

Överklagan av polisens kakutlämning 29 februari 2016

-------- Forwarded Message --------
Subject: Överklagan av beslut i ärenden A259.959/2015 och A454.411/2015
Date: Mon, 29 Feb 2016 07:49:31 +0100
From: Amelia Andersdotter <amelia.andersdotter@dataskydd.net>
Reply-To: amelia.andersdotter@dataskydd.net
Organization: Dataskydd.NET
To: registrator.kansli@polisen.se
CC: Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST
<kammarrattenistockholm@dom.se>

Lund 2016-02-29 Kammarrätten i Stockholm

Amelia...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net och DFRI lämnar in en skrivelse till utredningen om hemlig dataavläsning

Den 30 juni lämnade Dataskydd.net tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter in en skrivelse till utredningen om hemlig dataavläsning.

Skrivelsen tar upp konsumenträttsliga aspekter av hemlig dataavläsning, och den oundvikliga kopplingen mellan brottsbekämpande myndigheters befogenheter och den informationsmiljö som konsumenter och enskilda befinner sig i. Problembilden för enskilda och konsumenter är huvudsakligen samma som i den samtidigt pågående utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag, där Dataskydd.net och DFRI redan tidigare gjort gemensam sak.

Vi gör en skillnad mellan teknisk säkerhet och juridisk säkerhet. Att ge polisen möjlighet att manipulera IT-system eller funktioner i IT-system utan ägarens tillåtelse är en...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net på WordCamp Europe 2016 med Webbkollen

Den 24-26 juni var Dataskydd.net på WordCamp Europe i Wien och presenterade Webbkollen - ett verktyg för att granska webbplatser med avseende på dataskydd.

Intresset för dataskyddsfrågor är stort, och kunskapen bland webbutvecklare kring enkla metoder man kan använda för att förbättra dataskyddet är inte alltid hög. Därför har Dataskydd.net:s webbkoll lagt emfas på att tala om vad man kan göra för att enkelt höja dataskyddet för sina besökare, på sin egen webbplats.

Dataskydd.net pratade också om den kommunundersökning vi publicerade 31 maj i år, där de flesta kommuner fick sämsta betyg. Vi presenterade också vilka kriterier vi använder för att bedöma hur bra dataskyddet är.

Naturligtvis låg fokuset på de åtgärder man kan vidta på sin egen webbplats, eller be...

· Amelia Andersdotter

Ny statlig utredning om dataskydd i socialförvaltningen

Samtidigt med utredningen om dataskyddsförordningen, integritetskommitténs kommande betänkande om åtgärder för stärkt integritetsskydd och ett antal andra utredningar som Dataskydd.net skrivit om, har regeringen nu tillsatt en statlig utredning om dataskydd i socialförvaltning. Det handlar om hur man ska anpassa registerförfattningarna i socialförvaltningen till EU:s nya dataskyddsförordning.

Utredningsuppdraget handlar framför allt om hur regeringen behöver skriva om lagstiftningen för att ingenting ska behöva förändras i myndigheternas nuvarande personuppgiftshantering. En specifik uppmaning att titta på hur man kan begränsa enskildas förstärkta rättigheter att få information och kunskap om hur deras information används i verksamheten samt för beslut som riktas mot dem ingår i...

Sidor