OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

2017-12

Nyhetsarkiv för december 2017

Remissyttrande över Ds 2017:54: anpassning till dataskyddsförordning på Miljödepartementets område

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över Ds 2017:54, som avhandlar ändringar i lagar om elcertifikat, utsläppsrättsregister och energideklarationsregler till följd av EU:s dataskyddsförordning. Även om vi varit rätt nedslagna över regeringens dataskyddsutredningar hittills i år, är promemorian snäppet värre. I stället för att utvärdera effekterna av förslagen som presenteras på individers möjligheter att utöva sin rätt till dataskydd och privatliv, har promemorian utvärderat effekterna av förslagen på andra saker så som jämställdheten mellan män och kvinnor. ...

EU-förslag om det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter ("molntjänstförordningen")

Tidigare i år presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter. Förslaget syftar till att göra det möjligt med gränsöverskridande molntjänstupphandlingar i EU-området, och att medlemsländerna inte med hänvisning till nationell säkerhet ska bete sig protektionistiskt mot varandra och ställa krav på nationell lokalisering av data. Dataskydd.net fann inte tiden att sammanställa egna synpunkter, men i princip har EU-kommissionen rätt i att datalokaliseringsbestämmelser och hinder för gränsöverskridande IT-upphandlingar inte har några större förutsättningar att öka informationssäkerheten i teknisk bemärkelse. ...

Remissmejl över Ds 2017:46 En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd.net har bara skickat in ett mejl i remissrundan för Ds 2017:46. Anledningen är att förslagen i promemorian följer samma fel som förslagen i Dataskyddslag, Brottsdatalag och lagar som kompletterar dessa lagar. I stället för att skapa ett helt eget remissyttrande bara för promemorian har Dataskydd.net uppmuntrat departementet att utveckla sin förståelse för dataskyddslagstiftningen genom att läsa Dataskydd.net:s tidigare texter. Läs mer: Dataskydd.net, Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution (25. ...

Remissmejl över Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd.net har bara skickat in ett mejl i remissrundan för Ds 2017:45. Anledningen är att förslagen i promemorian följer samma fel som förslagen i Domstolsdatalag och Brottsdatalag. I stället för att skapa ett helt eget remissyttrande bara för promemorian har Dataskydd.net uppmuntrat departementet att utveckla sin förståelse för dataskyddslagstiftningen genom att läsa Dataskydd.net:s tidigare texter.

Remissyttrande över SOU 2017:74 om lagar och förordningar som kompletterar brottsdatalag (SOU 2017:29)

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över utredningen om lagstiftningar som ska komplettera den i somras föreslagna brottsdatalagen: dataskydd i de brottsbekämpande myndigheternas verksamheter. Brottsdatalagen är en följd av EU-direktivet om dataskydd inom brottsbekämpande myndigheter, som till skillnad från dataskyddsförordningen måste införlivas i nationell rätt i alla EU-länder. Anledningen är att EU-länderna inte vill harmonisera sin brottsbekämpande verksamhet alltför mycket, samtidigt som EU-kommissionen ändå kände att den redan pågående koordinationen av dataskydd mellan medlemsländerna behövde beslutas på ett demokratiskt sätt (alltså tillsammans med EU-parlamentet). ...

Remissyttrande över SOU 2017:66 om dataskydd på Socialdepartementets område

För några månader sedan släpptes en utredning om anpassningar av dataskyddslagstiftningar på Socialdepartementets område - och de är många. Dataskydd.net försökte redan förra hösten uppmuntra utredningen att begrunda "inbyggt integritetsskydd" utifrån Datainspektionens vägledning från 2012, till synes utan effekt. Dataskyddslagstiftningar på Socialdepartementets område reglerar till exempel vilka register som är obligatoriska att vara med i (cancerregistret, läkemedelsregistret, kvalitetsregister, och så vidare), samt hur verksamheter som arbetar med vård och omsorg ska registrera och sprida personuppgifter. ...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).