Nyheter

Nyheter

Dataskydd.net under hösten 2017

De som ofta läser våra nyhetsbrev vet att detta är lite försenat. Det händer mycket på dataskyddsområdet i hela världen, men just i Sverige går särskilt lagstiftningsarbetet på högtryck. Sverige har mer än hundra registerförfattningar, och ytterligare lagstiftningar som hänvisar till eller begränsar privatpersoners rättigheter enligt den nu gällande personuppgiftslagen. Regeringskansliets ambition är att bevara alla svagheter och begränsningar som redan finns, och det innebär att vår tid läggs på remissarbete och inlagor istället för på nyhetsbrev. ...

Recension: Informationssäkerhet och organisationskultur (SECURIT)

Forskningsprojektet SECURIT har under de senaste åren samlat svenska forskare från flera svenska högskolor och universitet kring gemensamma teman på ämnet informationssäkerhet och organisationskultur. Boken Informationssäkerhet och organisationskultur, utgiven vid Studentlitteratur i september 2017 är en populärvetenskaplig framställning av resultaten. Dataskydd.net:s ordförande Amelia Andersdotter har läst boken. Informationssäkerhet för med sig många utmaningar för samhället. Dels finns inneboende intressekonflikter mellan medborgare och stat, företag och stat, och stater och företag. Dels finns kostnadsfrågor och avvägningar mellan snabbhet och följsamhet med processer. ...

Ny dataskyddslag? Intressekonflikter blottas

Dataskyddsförordningen var en av de mest lobbade lagstiftningarna i Bryssel någonsin. Konflikterna kring EU-kommissionens ursprungliga förslag från 2012 var många, och särskilt märktes helt olika visioner för vilken roll privatpersoners rätt till dataskydd och privatliv alls ska få spela i ett digitaliserat samhälle. Om listan över remissyttranden på utredningen om en ny svensk dataskyddslag är något att gå efter, har många av konflikterna släntrat efter in i den nationella implementationen. I grunden är det ett problem skapat av medlemsländerna under lagstiftningsprocessen, men det innebär att dataskydd inte ännu klart kommer att bekräftas av regeringen som en förbättring medborgares möjligheter att utöva sina rättigheter. ...

Datalagring: privatpersoner fortfarande i baksätet

Genom operatören Bahnhof har ett flertal dokument från den pågående utredningen om anpassning av den svenska datalagringslagstiftningen till europeisk rätt blottats. Dokumenten är kommentarer på vad som antas vara ett utkast till den utredning som ska presenteras i oktober, och kommer i dyningarna av att flera europeiska justitieministrar i somras klart markerade att de ville fortsätta med datalagring oavsett vad EU-domstolen säger. Två av dokumenten rör påverkansförsök från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen riktade mot utredningen. ...

Remissyttrande över Ds 2017:26 om kreditupplysning och fastighetsmäkleri

Dataskydd.net lämnade in remissyttrande över Ds 2017:26 om anpassningar av regelverk på familjerättens och förmögenhetsrätten område till dataskyddsförordningen. Till dessa regelverk hör Kreditupplysningslagen och andra bestämmelser om till exempel fastighetsmäkleri. Vi invänder skarpt mot utredarens förslag att klassa kreditupplysningar som ett allmänt intresse. Det saknas stöd i EU-rätten för att klassa kreditupplysningar som ett allmänt intresse, och är en kontraintuitiv tolkning av vad som är "allmänt". Tanken med dataskyddsförordningen är att privatpersoner lättare ska kunna förstå sina rättigheter och utöva dem, och detta ändamål med lagstiftningen går inte att uppnå ifall regeringen använder allmänintresset som en slasktratt för personuppgiftsbehandlingar de inte på annat sätt orkar motivera. ...

Remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd och arbetsmarknad

Dataskydd.net lämnade in sitt remissyttrande över Ds 2017:33 om dataskydd i författningar under Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Som i våra tidigare kommentarer på en omarbetning av vissa registerförfattningar under Finansdepartementets ansvarsområde ifrågasätter vi sammanblandningen mellan ändamål och rättslig grund. Dataskyddets principer fastställs separat från rättsliga grunder för behandling av uppgifter precis eftersom principerna för behandlingen inte är samma sak som de rättsliga grunderna för behandlingen. Det tydligaste exemplet är Skatteverkets personadressregister, som om ändamål och rättslig grund vore samma sak skulle göra det till ett myndighetsuppdrag för Skatteverket att gynna reklamindustrin, eller innebära att Skatteverkets gynnande av direktreklam är ett allmänintresse, eller resultera i ett cirkelresonemang där själva existensen av ett ändamål att gynna direktreklam i en författning ger Skatteverket en rättslig grund för att uppfylla det ändamålet. ...

Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria om förändringar av registerförfattningar inom området skatt, tull och exekution. Promemorian återbekräftar en äldre insikt att myndigheter och departement blandar samman ändamål och rättsliga grunder. Är det Skatteverkets uppdrag som myndighet att tillhandahålla urvalsslagningar till direktreklam och opinionsmätningar? Om inte, på vilken rättslig grund sker behandlingen av uppgifter i Statens personadressregister? Frågan är mer än teoretiskt intressant, eftersom försäljningen av personuppgifter i syfte att finansiera statlig informationsförsörjning har direkt negativa konsekvenser för privatpersoners informationssäkerhet. ...

Dataskydd.net lämnar remissyttrande över SOU 2017:39 om en ny dataskyddslag

Idag har Dataskydd.net skickat in ett remissyttrande till Justitiedepartementets grundlagsenhet angående SOU 2017:39 om förslag till en ny dataskyddslag. Dataskydd.net:s remissyttrande föreslår huvudsakligen ett antal förändringar i bestämmelserna i dataskyddslag och dataskyddsförordning, två svenska lagstiftningar som är tänkta att komplettera den europeiska allmänna dataskyddsförordningen. Ingen av den svenska lagarna kommer att åsidosätta den europeiska allmänna förordningen, utan den europeiska förordningen gäller fortfarande. Förändringarna ska göra det lättare för myndigheter och medborgare att förstå vilka skyldigheter myndigheterna har, och hur privatpersoner ska utöva sina rättigheter. ...

Dataskydd.net lämnar in remissvar till SOU 2017:30 om en ny spellag

Torsdagen 27 juli lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande till utredningen om en omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30. Vi är kritiska både mot de föreslagna åtgärderna som ska varna konsumenter som stöter på olicensierade spelsajter och de föreslagna personuppgiftsreglerna. Varningssignalerna som utredningen föreslår hamnar i konflikt med den snabba utvecklingen av webbsäkerhet för slutkonsument. Vi misstänker att konflikten har uppstått för att utredaren uppger sig ha haft kontakt bara med teleoperatörer och norska kulturdepartementet vid utarbetandet av förslaget. ...

Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om dataskydd på Försvarets radioanstalt

Idag lämnade Dataskydd.net in en skrivelse till utredaren av dataskydd inom Försvarsmakten och på Försvarets radioanstalt, Ingvar Åkesson. Utredningen har nummer Fö 2017:03 och kommittédirektiv 2017:42, och är en av inte mindre än fem fortfarande pågående dataskyddsutredningar (nio har redan publicerats under våren) vars direktiv är offentliggjorda. Huvudsakligen är Dataskydd.net frustrerade över att regeringens utredningsverksamhet inte sköts på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Övervakningsmetoderna som tillämpas av Försvarets radioanstalt är till exempel redan föremål för prövning i Europadomstolen i Strasbourg, den som säkerställer efterlevnaden av Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).