2015-09

Nyhetsarkiv för september 2015

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:73 om personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet

Idag har Dataskydd.net lämnat in ett remissyttrande på SOU 2015:73 om personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet, som bland annat föreslår en ny utlänningsdatalag, utlänningsdataförordning, ändringar i lagar och förordningar rörandes personuppgiftsbehandling hos Skatteverket, Kronofogden, i identitetsväsendet samt i polisdatalagen. Dataskydd.net är kritiska mot förslaget, som avviker kraftigt från det ideologiska ramverk för dataskydd som ställts upp i EU:s förslag till ny dataskyddsförordning från 2012. Utredningen bortser ifrån tekniska konsekvenser av sina förslag, och framtvingar onödigt komplicerade tekniska lösningar som på grund av myndigheternas organisatoriska tröghet kommer att vara mycket svåra att förändra om det visar sig att systemen fungerar otillfredsställande ur säkerhets- och dataskyddshänseende. ...

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på Ei R2015:09 om funktionskrav på framtidens elmätare

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande på Energimarknadsinspektionens rapport om funktionskrav på framtidens elmätare, med tillhörande lagförslag. Dataskydd.net är kritiska mot att Energimarknadsinspektionen framhärdar i integritetskränkande, och ofta tvingande, åtgärder mot slutkonsumenter i syfte att uppnå målsättningar som Energimarknadsinspektionens egna rapporter säger inte går att uppnå med den metod inspektionen har valt. En rapport som inspektionen själv har beställt kallar inspektionens förhoppningar på resultat "naiv". Energimarknadsinspektionen har varken tagit dataskyddsfrågor eller säkerhetsfrågor på allvar. ...

Stockholm stads anonyma rådgivning spårar användarna

Tillsammans med forskaren Erik Lakomaa från Handelshögskolan skriver Dataskydd.net:s ordförande Amelia Andersdotter om hur Stockholm stads anonyma socialrådgivning på nätet i själva verket spårar besökarna med flera vanliga spårningsverktyg. Stockholm stad har under en längre tid - i över ett år - använt tunnelbanan som marknadsföringplats för den anonyma socialrådgivningen som i själva verket delger information till åtminstone ett amerikanskt företag, och dessutom säkerställer att kommunen själv kan identifiera alla individer som tar kontakt med dem direkt. ...

Europeiska dataskyddsombudsmannen om en ny digital etik

Europeiska dataskyddsombudsmannen (EDPS) har släppt ett strategipapper om behovet av en ny digital etik för EU. Strategin tar ett samlat grepp om individens värde och värdighet i flera samtida teknologiska sammanhang, och utvecklar också kring den etiska vikten med individ-centriska lösningar som bevarar och stärker de mänskliga rättigheterna. Dataskydd.net rekommenderar alla att läsa. Dokumentet är också föredömligt kort och principiellt hållet.

Italienskt rätten-att-bli-bortglömd-fall i EU-domstolen kan påverka svensk offentlighetsprincip

En italiensk domstol har framställt frågan till EU-domstolen om offentliga register kan behöva dölja information om registrerade privatpersoner efter en viss tid, då informationen inte längre är relevant för omvärlden och spridande av informationen kan antas få negativa konsekvenser för den registrerade. Bakgrunden är en italiensk man, vars företag gick i konkurs 1992 och som nu oroar sig för att fortfarande drabbas av negativa konsekvenser till följd av synligheten till följd av konkursen. ...

Kommentarer till riksdagen om Prop. 2014/15:148 om en ny domstolsdatalag

Idag på morgonen har Dataskydd.net framfört sina kommentarer och rekommendationer till riksdagsledamöterna angående regeringens proposition 2014/15:148 om en ny domstolsdatalag. Dataskydd.net är mycket kritiska. Regeringen har avfärdat samtliga invändningar från Datainspektionen, även i viktiga frågor om informationssäkerhet och privatpersoners möjlighet till insyn. Datainspektionen lyfter att bara den som bygger, underhåller eller uppdaterar själva IT-systemet kan tillhandahålla garantier för att systemet fungerar som det ska och skyddar uppgifter på det sätt det är tänkt. ...

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:25 om en ny säkerhetsskyddslag

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet om SOU 2015:25 om ny säkerhetsskyddslag. Huvuddragen i remissyttrandet är att utredningen, och regeringen, förvärrar en pågående kompetensstrid mellan flera myndigheter under Justitiedepartementet om ansvar för informationssäkerhet, samtidigt som kunskap och erfarenhet på området för informationssäkerhet indikerar att man bör utveckla näringspolitiska och konsument- eller medborgarrättsliga verktyg för att uppnå bättre säkerhet. Dataskydd.net föreslår ett individ-centriskt incidentrapporteringssystem, en IT-haverikommission, och riktar stark kritik mot att utredningen blandar ihop " ...

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:23 om informationssäkerhet

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet om SOU 2015:23 om informationssäkerhet. Huvuddragen i remissyttrandet är att utredningen misslyckas att kartlägga och utvärdera tidigare svenska strategier för IT-säkerhet, inte tar i beaktan de konsumenter och den marknad utredningen hävdar är grunden för den digitala miljön samt avfärdar i stort sett samtliga forskningsrön om IT-säkerhet som finns. Dataskydd.net föreslår ett individ-centriskt incidentrapporteringssystem som stärker konsumenters och privatpersoners makt och inflytande över sina egna relationer i digitala miljöer. ...

23 september nytt datum för Safe Harbor-bedömning i EU-domstolen

I juli 2014 begärde den irländska högsta domstolen att EU-domstolen skulle ta ställning till om avtalen om dataöverlämning mellan EU och USA var förenliga med EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Fallet har sin grund i österrikaren Max Schrems klagomål mot Facebook. Max Schrems menar att Facebooks irländska dotterbolag har brutit mot europeisk rätt genom att lämna hans personuppgifter sårbara för NSA, USA:s underrättelsetjänst. Den irländska domstolen höll med Max Schrems om att Facebooks hantering av hans personuppgifter var i strid med den irländska konstitutionen, men var inte säker på om EU-kommissionens avtal med USA om dataöverföringar hade högre tyngd än irländsk lag. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).