2017-07

Nyhetsarkiv för juli 2017

Dataskydd.net lämnar in remissvar till SOU 2017:30 om en ny spellag

Torsdagen 27 juli lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande till utredningen om en omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30. Vi är kritiska både mot de föreslagna åtgärderna som ska varna konsumenter som stöter på olicensierade spelsajter och de föreslagna personuppgiftsreglerna. Varningssignalerna som utredningen föreslår hamnar i konflikt med den snabba utvecklingen av webbsäkerhet för slutkonsument. Vi misstänker att konflikten har uppstått för att utredaren uppger sig ha haft kontakt bara med teleoperatörer och norska kulturdepartementet vid utarbetandet av förslaget. ...

Dataskydd.net lämnar in skrivelse till utredningen om dataskydd på Försvarets radioanstalt

Idag lämnade Dataskydd.net in en skrivelse till utredaren av dataskydd inom Försvarsmakten och på Försvarets radioanstalt, Ingvar Åkesson. Utredningen har nummer Fö 2017:03 och kommittédirektiv 2017:42, och är en av inte mindre än fem fortfarande pågående dataskyddsutredningar (nio har redan publicerats under våren) vars direktiv är offentliggjorda. Huvudsakligen är Dataskydd.net frustrerade över att regeringens utredningsverksamhet inte sköts på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Övervakningsmetoderna som tillämpas av Försvarets radioanstalt är till exempel redan föremål för prövning i Europadomstolen i Strasbourg, den som säkerställer efterlevnaden av Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. ...

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2017:36 om informationssäkerhet

I runt ett år har Justitiedepartementet haft som högsta prioritet att införliva EU:s direktiv om nätverks- och informationssäkerhet i svensk lagstiftning. Det så kallade NIS-direktivet fick en framträdande plats i både regeringens digitaliseringsstrategi och i regeringens cybersäkerhetsstrategi. Därför är utredningen SOU 2017:36 om direktivets införlivande i svensk lagstiftning ett underligt anti-klimax. Utredningen är slarvigt gjord, förutsätter unilateral samverkan och gör ingen analys av bristerna i de nuvarande lednings- och styrsystemen för svensk informationssäkerhet. ...

Remissyttrande över förslag till ny brottsdatalag

Igår lämnade Dataskydd.net in sitt remissyttrande över utredningen SOU 2017:29 om förslag till ny brottsdatalag. Utredaren har behandlat hur Sverige kan implementera EU:s nya dataskyddsdirektiv, alltså den del av dataskyddspaketet som inte gäller någon utom polisen. Vi är besvärade över ett fortsatt starkt fokus på ogenomskinlighet gentemot medborgare vid datasäkerhetsproblem. Utredaren framställer saker som klara och tydliga som inte är klara och tydliga, och på ett sätt som bara kan vara privatpersoner till nackdel. ...

Regler mot näthat i Tyskland går åt fel håll

Den 30 juni godkände det tyska parlamentet nya regler om mellanhandsansvar för sociala medier avseende näthat. I sin första iteration föreslog den tyske justitieministern Heiko Maas höga böter för företag som inte gjorde tillräckligt för att filtrera bort terroristpropaganda och hatiska budskap. I den version som röstades igenom Bundestag är den obligatoriska filtreringen borttagen. Den tyska avdelningena av Reportrar utan gränser har riktat skarp kritik mot förslaget, och den europeiska organisationen för digitala rättigheter EDRi har varnat för att Tyskland sätter ett dåligt exempel. ...

Utskottsförslag om ny e-Dataskyddsförordning i EU-parlamentet vill ha mer kryptering

I EU-parlamentet fortsätter arbetet med EU-kommissionens förslag till en ny e-Dataskyddsförordning i utskottet för mänskliga rättigheter och inrikesfrågor. Förordningen ska komplettera dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet genom att säkerställa ett starkt skydd för data och kommunikation hos kommunikationsleverantörer, och utsträcka det skyddet inte bara till privatpersoner utan även till de företag som begagnar sig av kommunikationsleverantörernas tjänster. Den finska ledamoten Marju Lauristin från den socialdemokratiska gruppen, har föreslagit obligatorisk nod-till-nod-kryptering för kommunikation. Det ger ett starkt skydd för konfidentialitet för både avsändare och mottagare av telekommunikationsmeddelanden. ...

Utredning om övervakning av flygpassagerare går över gränsen

Regeringens utredare har lagt sitt förslag om hur EU:s direktiv om registrering och utbyte av flygpassagerardata i EU-området ska implementeras i svensk lag. Trots att EU-direktivet är tydligt med att passagerardata bara får behandlas av brottsbekämpande myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller utreda allvarlig brottslighet, som terrorism och grova brott, vill utredaren att behöriga myndigheter ska få använda datan för att utreda eller förhindra alla olika sorters brott (kap. 16. ...

FN:s särkilde utsände för yttrandefrihetsfrågor vill ha mänskliga rättigheter i tekniska standarder

FN:s särskilt utsände för yttrandefrihetsfrågor, David A Kaye, har i sin rapport till FN:s människorättsråd i juni 2017 framhållit vikten av att tekniska lösningar byggs med avseende att upprätthålla människorättsproblem. Det är ett stort steg framåt för den växande grupp akademiker, ingenjörer och aktivister som argumenterat att teknologier som lånar sig till inskränkningar av de mänskliga rättigheterna, sannolikt också kommer att användas för att inskränka de mänskliga rättigheterna. Denna grupp, till vilken Dataskydd. ...

Ny informations- och cybersäkerhetsstrategi: vilken plats för dataskydd?

Den 29 juni 2017 presenterade regeringen sin nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Det är inga direkta nyheter som tas upp i strategin. Konkreta målsättningar och handlingsplaner saknas, och mycket av innehållet kunde lika gärna vara direkt hämtat från 2001. Det bör kritiseras att strategin är fastlåst i ett resonemang kring informationssäkerhet som inte tar hänsyn till ekonomiska förutsättningar, trots att samma strategi observerar att det framför allt är företag, konsumenter och civila myndighetsaktörer som använder informationsteknologier. ...

Datalagring: inte nationellt säkert att kränka grundläggande rättigheter

Under två veckor har svensk media belamrats med en återförnyad kampanj för bättre datalagring. Rikspolischefen Dan Eliasson och en chef från Nationella operativa avdelning, en underavdelning på Polismyndigheten, krävde i en debattartikel i Dagens nyheter att datalagring skulle återinrättas. Trots att allmän datalagring förklarats olagligt i Europeiska unionen av unionens högsta domstol, EU-domstolen. Inrikesminister Anders Ygeman var snabb att svara. Blotta dagarna efter polischefernas utspel förtydligade han för Sveriges television att Sverige begärt att EU-kommissionen ska skriva riktlinjer som möjliggör fortsatt datalagring. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).