2017

Nyhetsarkiv för 2017

Remissyttrande över Ds 2017:54: anpassning till dataskyddsförordning på Miljödepartementets område

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över Ds 2017:54, som avhandlar ändringar i lagar om elcertifikat, utsläppsrättsregister och energideklarationsregler till följd av EU:s dataskyddsförordning. Även om vi varit rätt nedslagna över regeringens dataskyddsutredningar hittills i år, är promemorian snäppet värre. I stället för att utvärdera effekterna av förslagen som presenteras på individers möjligheter att utöva sin rätt till dataskydd och privatliv, har promemorian utvärderat effekterna av förslagen på andra saker så som jämställdheten mellan män och kvinnor. ...

EU-förslag om det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter ("molntjänstförordningen")

Tidigare i år presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter. Förslaget syftar till att göra det möjligt med gränsöverskridande molntjänstupphandlingar i EU-området, och att medlemsländerna inte med hänvisning till nationell säkerhet ska bete sig protektionistiskt mot varandra och ställa krav på nationell lokalisering av data. Dataskydd.net fann inte tiden att sammanställa egna synpunkter, men i princip har EU-kommissionen rätt i att datalokaliseringsbestämmelser och hinder för gränsöverskridande IT-upphandlingar inte har några större förutsättningar att öka informationssäkerheten i teknisk bemärkelse. ...

Remissmejl över Ds 2017:46 En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd.net har bara skickat in ett mejl i remissrundan för Ds 2017:46. Anledningen är att förslagen i promemorian följer samma fel som förslagen i Dataskyddslag, Brottsdatalag och lagar som kompletterar dessa lagar. I stället för att skapa ett helt eget remissyttrande bara för promemorian har Dataskydd.net uppmuntrat departementet att utveckla sin förståelse för dataskyddslagstiftningen genom att läsa Dataskydd.net:s tidigare texter. Läs mer: Dataskydd.net, Remissyttrande över Fi2017/02899/S3 om dataskydd inom skatt, tull och exekution (25. ...

Remissmejl över Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd.net har bara skickat in ett mejl i remissrundan för Ds 2017:45. Anledningen är att förslagen i promemorian följer samma fel som förslagen i Domstolsdatalag och Brottsdatalag. I stället för att skapa ett helt eget remissyttrande bara för promemorian har Dataskydd.net uppmuntrat departementet att utveckla sin förståelse för dataskyddslagstiftningen genom att läsa Dataskydd.net:s tidigare texter.

Remissyttrande över SOU 2017:74 om lagar och förordningar som kompletterar brottsdatalag (SOU 2017:29)

Dataskydd.net har lämnat in ett remissyttrande över utredningen om lagstiftningar som ska komplettera den i somras föreslagna brottsdatalagen: dataskydd i de brottsbekämpande myndigheternas verksamheter. Brottsdatalagen är en följd av EU-direktivet om dataskydd inom brottsbekämpande myndigheter, som till skillnad från dataskyddsförordningen måste införlivas i nationell rätt i alla EU-länder. Anledningen är att EU-länderna inte vill harmonisera sin brottsbekämpande verksamhet alltför mycket, samtidigt som EU-kommissionen ändå kände att den redan pågående koordinationen av dataskydd mellan medlemsländerna behövde beslutas på ett demokratiskt sätt (alltså tillsammans med EU-parlamentet). ...

Remissyttrande över SOU 2017:66 om dataskydd på Socialdepartementets område

För några månader sedan släpptes en utredning om anpassningar av dataskyddslagstiftningar på Socialdepartementets område - och de är många. Dataskydd.net försökte redan förra hösten uppmuntra utredningen att begrunda "inbyggt integritetsskydd" utifrån Datainspektionens vägledning från 2012, till synes utan effekt. Dataskyddslagstiftningar på Socialdepartementets område reglerar till exempel vilka register som är obligatoriska att vara med i (cancerregistret, läkemedelsregistret, kvalitetsregister, och så vidare), samt hur verksamheter som arbetar med vård och omsorg ska registrera och sprida personuppgifter. ...

Hudiksvall och Stenungsund tar täten bland kommunerna i webbsäkerhetsfrågor

I Dataskydd.net:s regelbundet återkommande undersökning av dataskydd på kommuners webbplatser, har Hudiksvall och Stenungsund den 30 oktober tagit täten bland de svenska kommunerna. De får betyget B på skalan A-E. Hudiksvalls och Stenungsunds kommuner bidrar till förutsägbar och stark informationssäkerhet för sina besökare på webben. Information om när man tittat efter vårdmöjligheter, dagisplatser eller söker hjälp för ekonomiska problem läcks inte till varken teleoperatörer eller reklamföretag. Det skapar dels en större informationssäkerhet för varje enskild webbesökare, men också en större kollektiv informationssäkerhet för alla i samhället. ...

Remissyttrande angående finansmarknadslagar och dataskyddsförordningen

Den 31 oktober lämnade Dataskydd.net in ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria Fi/2017/03162/FPM (puh!) som rör anpassningar av vissa lagar på finansmarknadsområdet till dataskyddsförordningen. Våra invändningar rör bestämmelser om urvalsslagningar i vissa av Bolagsverkets register, som verkar vara ett ändamål med själva registerföringen men inte är ett uppdrag som Bolagsverket tilldelats. Dataskyddsförordningen kräver att både artikel 6 (rättslig grund) och artikel 5 (principer för databehandling) är uppfyllda, men när det gäller de av myndigheternas register som används för att gynna reklammakare, opinionsbildare och samhällsinformatörer saknas den rättsliga grunden. ...

Skrivelse till regeringen om sekretess kring incidentrapporter

Dataskydd.net har tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI) lämnat in en skrivelse till regeringen där vi kritiserar Datainspektionens förslag från i somras att belägga incidentrapporter rörandes personuppgiftsläckor med högre sekretess. Vid ett besök hos Datainspektionen genomfört i oktober framgick det att Datainspektionen inspirerats särskilt mycket av nederländska datainspektionen Autoriteit Persoongegevens incidentrapporteringsmodell, som dock enligt nederländsk media och myndighetens egna chefer varit av begränsad nytta. Dataskydd.net och DFRI menar nu liksom tidigare att öppenhet och insyn är förutsättningar för bättre dataskydd och bättre informationssäkerhet. ...

Remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag

Dataskydd.net har den 31 oktober lämnat in ett remissyttrande över Ds 2017:41 om anpassningar av domstolsdatalag till dataskyddsförordningen. Redan för två år sedan, när domstolsdatalag infördes, påtalade vi att det skulle behövas relativt stora förändringar så fort den snart stundande EU-reformen av dataskyddet var klart. Så visar sig ha hänt: domstolsdatalag kommer numera vara uppdelad i två lagar, en som hierarkiskt underordnas sig dataskyddsförordningen, och en annan som underordnas den föreslagna nya brottsdatalag. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).